Terms and Conditions

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz (platné a účinné od 22.6.2020)

Úvodné ustanovenia

(1) Kúpnou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (ďalej aj ako kupujúci, alebo užívateľ) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“). V obchodných podmienkach internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz sa kúpnou zmluvou rozumie registrácia na štart pretekov SPARTAN organizovaných spoločnosťou Adventuredsports s.r.o., následná platba za registráciu a potvrdenie o registrácii a v konečnom dôsledku účasť na pretekoch SPARTAN.

(2) Kúpne zmluvy sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“ alebo „obchodné podmienky“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(3) Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Adventuredsports s.r.o., so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, IČO: 50 105 060, DIČ: 212 017 3517, IČ DPH : SK212 017 3517, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 32259/P (ďalej len „predávajúci“), e-mail: info@sk.spartan.com, tel. číslo: 0948/271700. Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Ulica Obrancov mieru č. 6, tel. 051/7721597, fax 051/ 7721596.

(4) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://spartanrace.onlinesystem.cz (ďalej len „internetový obchod“), a to len na preteky SPARTAN organizované v Slovenskej republike, pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním registrácie kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Informácie o cene

(1) Informácie o registrácii na konkrétne preteky sú čerpané z verejne prístupných zdrojov (reklamy, rozhlas, TV a billboardy) ako i z oficiálnych stránok predávajúceho (www.spartanrace.sk)

(2) Cena registrácie zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena registrácie je uverejnená v registračnom systéme webovej stránky www.spartanrace.sk.

(3) Zľavy na registráciu toho ktorého preteku platia do 24.00 hod. posledného dňa uvedeného na stránke predávajúceho www.spartanrace.sk, v ktorom je možné vykonať registráciu za znížené ceny.

Registrácia a potvrdenie registrácie, Kúpna zmluva

(1) Registrácia prebieha postupom uvedeným v návode, ktorý je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrácie je spotrebiteľovi umožnené opraviť a skontrolovať spotrebiteľom zadané údaje.

(2) Odoslanie registrácie je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.

(3) Po odoslaní registrácie bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s potvrdením registrácie, ktorým predávajúci potvrdí registráciu na ten ktorý pretek, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Kúpna zmluva je uzatvorená v prípade ak:

a) bola prijatá platba na bankový účet predávajúceho (v prípade, že kupujúci platí prevodom na účet) a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby;
b) kupujúci zaplatil platobnou kartou a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby.

(4) Dĺžka trvania kúpnej zmluvy je limitovaná obdobím od zaslania objednávky kupujúceho a jej kladného vybavenia predávajúcim až do riadneho poskytnutia služby na základe objednávky kupujúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s poukazom na § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. a čl. 16 písm. l) Smernice EP a Rady 2011/83/EU z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, kde tieto služby sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

(2) V ostatných prípadoch má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní

(14) od uzatvorenia kúpnej zmluvy spotrebiteľom za podmienok uvedených v § 8 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

(3) Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní (14) odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

(4) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Viazanosť registráciou

(1) Predávajúci je viazaný registráciou vrátane ceny registrácie od potvrdenia registrácie elektronickou správou za splnenia podmienok na strane spotrebiteľa uvedených v týchto OP.
(2) Pretekár, ktorý sa registruje ako člen tímu dáva svojou registráciou súhlas kapitánovi tímu na vykonávanie zmien v registrácii.
(3) Kapitán tímu je oprávnený vykonať zmeny s platnosťou pre všetkých členov tímu (na základe požiadavky kapitána tímu presunie celý tým na iný závod, jednotlivý členovia tímu nebudú môcť rozporovať a meniť svoju registráciu na daných pretekoch a budú musieť štartovať na pretekoch vybraných kapitánom
(4) reverz podpisujú všetci členovia tímu samostatne

Platobné podmienky

(1) V prípade platby prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení registrácie, najneskôr však do dvoch (2) kalendárnych dní. Po odsúhlasení platby zo strany predávajúceho, obdrží spotrebiteľ email o potvrdení prijatej platby.

(2) V prípade platby internetovým platobným systémom, spotrebiteľ obdrží potvrdenie o prijatí platby okamžite po zaplatení.

(3) V prípade, ak spotrebiteľ (súťažiaci) bude požadovať od predávajúceho daňový doklad o úhrade za pretek s údajmi o jeho osobe ako fyzickej osoby – podnikateľa, resp. právnickej osoby, je povinný tak urobiť najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od uskutočnenia úhrady za pretek. Pokiaľ fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba o daňový doklad o úhrade za pretek predávajúceho v tejto lehote nepožiada, predávajúci bude považovať súťažiaceho za fyzickú osobu nepodnikateľa v prípade požiadania mu bude vystavený daňový doklad s údajmi fyzickej osoby – nepodnikateľa v registračnom systéme.

Reklamačný poriadok

(1) Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou alebo osobne v sídle predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho sú v oddiele OP „Úvodné ustanovenia“.

(2) Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu potvrdenie o zaplatení registrácie a popis vady s doložením prípadných listinných dôkazov.

(3) Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní, prípadne tiež rozhodnúť o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30)dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne, prípadne elektronickou poštou.

(4) Adventuredsports s.r.o., si vyhradzuje právo upraviť, alebo zmeniť svoje miesta konania pretekov, dátumy, registračnú spoločnosť, časomieru, štartové časy, ceny, kurzy, poplatky, počet, veľkosť a typy štartových vĺn, algoritmy výsledkov, obsah webových stránok, alebo pravidlá a manuály, ktoré považuje za vhodné, podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s týmito podmienkami pri registrácii na preteky ako aj s užívaním tejto webovej stránky.

(5) Adventuredsports s.r.o., denne aktualizuje naše webové stránky, takže je to vo všeobecnosti váš najlepší zdroj pre najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie. Navštevujte tieto stránky častejšie pretože keď sa bude blížiť čas vašeho preteku, je celkom bežné, že stránky o pretekoch budú obsahovať nové aktuálne a konkrétnejšie informácie, ktore sa môžu odlišovať od tých pôvodných, ktoré ste videli prvý krát.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

(1) V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušení tejto služby môže spotrebiteľ kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@sk.spartan.com. Spotrebiteľ v tomto prípade súhlasí najmä so zasielaním obchodných informácií a informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo činností predávajúceho na elektronickú adresu spotrebiteľa.

(2) Spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je objednávku na webovej stránke predávajúceho možné vykonať a záväzky predávajúceho z príslušnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač spotrebiteľa, môže spotrebiteľ súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Doručovanie

(1) Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s príslušnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Spotrebiteľovi je doručované primárne na adresu elektronickej pošty, ktorú predávajúcemu uviedol.

Informácie o alternatívnom riešení sporov

(1) Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronickou poštou na info@sk.spartan.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

(2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.

(3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

(1) Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku. Ak vzťahy súvisiace s použitím webovej stránky, internetového obchodu alebo právny vzťah založený príslušnou kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom a podlieha jurisdikcii slovenských súdov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) So sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho. Ak neuspeje so svojou sťažnosťou u predávajúceho, prípadné spory budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad, s prípadnou sťažnosťou sa užívateľ môže tiež obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

(3) Zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je uzatváraný na časové obdobie stanovené riadnym plnením zmluvných strán podľa príslušnej zmluvy. Pokiaľ nie je pri uzavretí zmluvy, alebo v týchto obchodných podmienkach, prípadne v konkrétnych prípadoch uvedené inak, nie sú zmluvné strany oprávnené zmluvu zrušiť pred jej riadnym splnením.

(4) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

(5) Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené vyššie v časti „Úvodné ustanovenia“. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná s výnimkou plnenia povinností predávajúceho stanovených platnou právnou úpravou. Vyhotovenie zmluvy bude uložené u predávajúceho, ktorý k nej umožní spotrebiteľovi prístup na jeho žiadosť.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto obchodných podmienok. Pre spotrebiteľov je záväzné také znenie obchodných podmienok, s ktorým vyslovil spotrebiteľ v rámci registrácie súhlas.

(7) Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

– Adresát: Adventuredsports s.r.o., IČO: 50 105 060, so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, adresa elektronickej pošty: info@sk.spartan.com
– Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)
– Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
– Meno a priezvisko spotrebiteľa (užívateľa):
– Adresa spotrebiteľa (užívateľa):
– Podpis spotrebiteľa (užívateľa), (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
– Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

Informácia o ochrane a spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, prebieha v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Podrobné informácie sú tiež uvedené na oficiálnych stránkach predávajúceho (www.spartanrace.sk) v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Prosím prečítajte si nasledujúce informácie, ako a za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich sprístupňujeme, počas akej doby ich uchovávame a aké máte v súvislosti s ich spracovávaním práva. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou napr. ako účastník pretekov SPARTAN, dobrovoľník podieľajúci sa na ich príprave, náš zmluvný partner alebo uchádzač o zamestnanie.

I.

Vo vzťahu k ďalej uvedeným účelom Vám ako prevádzkovateľ poskytujeme nasledovnú informáciu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“):

1. Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Skupina SPARTAN, ktorú tvoria nasledujúce spoločnosti:

a) Adventuredsports s.r.o., so sídlem Hlavná 461, 094 12 Vechec, Slovenská republika, IČO: 50 105 060, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl..č.: 32259/P („Spartan SK“);
b) ACEU s.r.o., so sídlom Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 04310187, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237779 („Spartan CZ“),
c) ULMUS ENTERPRISE Sp.z o.o., so sídlom ul. Halna 7/6, 33-380 Krynica-Zdrój, Polská republika („Spartan PL“),
d) HUSR Kft., Mikszáth Kálman Ut., Debrecen, Maďarsko („Spartan HU“),
e) ADVENTURED SPORT EVENTS S.R.L., so sídlom Drumul INTRE TARLALE, Nr. 41C, BIROUL 24, Etaj 2, Bucuresti Sectorul 3, 032982, Rumunsko („Spartan RO“)

(ďalej označované spoločne ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Skupina SPARTAN“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: telefón: +421 904 542 536, e- mail: info@sk.spartan.com.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím Prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného
e-mailu alebo telefonického čísla. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla ktorejkoľvek spoločnosti tvoriacej Skupinu SPARTAN.

2. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od Vás napr. pri vyplnení prihlášky / registrácie na preteky alebo registrácie k dobrovoľníckej činnosti, pri doručení žiadosti o prijatie do pracovného pomeru alebo pri uzatvorení zmluvy. Na základe Vášho súhlasu získavame i Vaše obrazové a obrazovo-zvukové nahrávky zachytávajúce obdobie pred, počas a po jednotlivých pretekoch, ktorých ste boli účastníkmi. Osobné údaje môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým za účelom poskytovania služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich zákazníkov. Prevádzkovateľ dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúval len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú Prevádzkovateľovi poskytnuté od dotknutej osoby, ako aj od inej ako dotknutej osoby.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

a) Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, prípadne je nevyhnutné na to, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

• na účel vybavenia Vašej požiadavky – ide o dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami týkajúcimi sa organizovania pretekov SPARTAN

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi t.j. na účel poskytnutia našich služieb týkajúcich sa organizovania pretekov SPARTAN na základe objednávky alebo zmluvy uzatvorenej s Vami ako zákazníkmi, vrátane evidencie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov Prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim zákazníkom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené s uzatvorenou zmluvou, napr. sledovanie dohodnutých termínov. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku našich služieb si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv so zákazníkmi.

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

na účel výberu dodávateľa

V rámci tohto účelu budeme spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak existuje obojstranný záujem o spoluprácu vo forme uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu medzi nami a Vami ako fyzickou osobou – podnikateľom. Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti Vás ako dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi t.j. na účel dodania výrobkov a/alebo služieb zo strany Vás ako dodávateľa a zaplatenia ceny/ odplaty za dodané výrobky a/alebo poskytnuté služby, vrátane evidencie dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi (evidencia zmlúv, objednávok, akceptačných protokolov).

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením našich záväzkov zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim dodávateľom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené so sledovaním plnenia Vašich záväzkov z uzatvoreného obchodného vzťahu, napr. sledovanie dohodnutých termínov, počtu odpracovaných hodín, spôsobov dodania produktu/ služby. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku Vašich služieb a/ alebo výrobkov si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie v tomto prípade zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

b) Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

• na účel zabezpečenia bezpečnosti pretekov, ich účastníkov a tretích osôb

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabrániť vzniku škôd na majetku a zdraví účastníkov a iných osôb prítomných na pretekoch a v prípade ich vzniku podniknúť primerané opatrenia na ich riešenie.

na účel organizačného zabezpečenia priebehu pretekov a ich vyhodnotenia

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa organizačne zabezpečiť, sledovať a vyhodnotiť priebeh jednotlivých pretekov, a publikovať ich výsledky.

na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov nachádzajúcich sa v elektronickej forme v informačných systémoch Prevádzkovateľa je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch Prevádzkovateľa.

na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov Prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov Prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže Prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje Prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv a zabrániť prípadnému vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

na účely priameho marketingu

V prípade, ak už ste našim zákazníkom, budeme Vám zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponuky našich produktov a služieb. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa prezentovať zákazníkom novinky v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. E-mailové správy Vám budú zasielané v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z o reklame a so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

na účel monitorovania areálu a prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa kamerovým systémom

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem Prevádzkovateľa a tretích strán. Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa, predchádzanie vzniku škôd ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúvané na účel monitorovania nášho areálu a prevádzkových priestorov kamerovým systémom budeme uchovávať 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie vzniknutej škodovej udalosti alebo objasnenia priestupku alebo trestného činu a identifikáciu ich páchateľov.

na účel obchodnej komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je nevyhnutnosť komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností Prevádzkovateľa.

na vnútorné administratívne účely realizované v rámci Skupiny SPARTAN

Ako spoločnosti v rámci Skupiny SPARTAN máme oprávnený záujem na prenose osobných údajov dotknutých osôb v rámci skupiny. Týmto oprávneným záujmom sledovaným Prevádzkovateľom a ostatnými podnikmi v skupine je snaha dosiahnuť efektívne fungovanie vzťahov v rámci skupiny podnikov. Niektoré činnosti alebo služby súvisiace s interným spracovávaním dát, organizáciou pretekov SPARTAN, poistením, marketingovými činnosťami a pod. sú zdieľané v rámci skupiny SPARTAN. Osobné údaje v rámci skupiny prenášame v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s daným účelom.

Vy ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

c) Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

• na účel správy registratúry

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností Prevádzkovateľa, vrátane uchovávania registratúrnych záznamov v rámci jednotlivých druhov agend a vyradenia registratúrnych záznamov po uplynutí ich lehoty uloženia a vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

na účely plnenia povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, najmä vo vzťahu k vybavovaniu uplatnených reklamácií.

na účel vybavovania práv dotknutých osôb

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

na účel poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracovávané v prípade, ak nám všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú povinnosť poskytnúť ich orgánom verejnej moci. Môže sa jednať napríklad o orgány činné v trestnom konaní alebo súdy.

na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, v tom prípade, ak bol prevádzkovateľovi podaný podnet v zmysle ustanovení tohto zákona.

na účel vedenia agendy personalistiky, mzdovej agendy a daňovej agendy (vrátane odvodov a preddavkov na daň z príjmu)

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov ako aj manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a bývalých zamestnancov prevádzkovateľa.
Spracúvanie osobných údajov sa v rámci tohto účelu uskutočňuje na právnom základe:
o spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; alebo
o spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
(t.j. na plnenie pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

d) Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

V praxi sa môžu vyskytnúť situácie, keď budeme mať záujem spracovávať Vaše osobné údaje, avšak ich spracovávanie nebude možné na základe žiadneho z vyššie uvedených právnych základov. V takom prípade Vás požiadame o udelenie súhlasu s ich spracovávaním, pričom jednoznačne špecifikujeme účel spracovávania ako aj rozsah spracovávaných osobných údajov a dobu ich uchovávania. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Bez jeho udelenia však nebudeme môcť Vaše osobné údaje na daný účel spracovávať. Upozorňujeme, že v prípade spracúvania osobných údajov detí mladších ako 16 rokov na základe súhlasu musí byť súhlas vždy udelený alebo schválený zákonným zástupcom dieťaťa.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako ste ho udelili alebo zaslaním e-mailu na adresu info@sk.spartan.com, alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

4. Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy a orgány činné v trestnom konaní. Poistenie účastníkov súťaže je uzavreté pre Skupinu SPARTAN zo strany SPARTAN SK v MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 105, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2699/B.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:
– advokáti, účtovní a daňoví poradcovia, audítori,
– zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
– poskytovatelia služieb súvisiacich so zabezpečením organizácie pretekov SPARTAN (služby časomiery a spracovania výsledkov pretekov, poskytovatelia on-line služieb a platobných služieb, prevádzkovatelia platformy pre registráciu a uzatvorenie zmluvy, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov, prevádzkovateľ e-shopu),
– externí poskytovatelia, najmä poštových, cloudových a telekomunikačných služieb, služieb v oblasti marketingových činností, služieb v oblasti podpory a prevádzky webových stránok, bezpečnostných služieb.

V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

5. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Vzhľadom na to, že preteky SPARTAN sú realizované v rámci franšízovej štruktúry založenej spoločnosťou Spartan Race, Inc., so sídlom 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, USA, a sú uskutočňované vo viac než 30 krajinách sveta, môžu byť osobné údaje v miere nevyhnutnej pre naplnenie záväzkov Prevádzkovateľa z franšízy prenesené tiež do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Obdobne môžu byť Vaše osobné údaje postúpené tretím stranám so sídlom v inej krajine. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do inej krajiny, budú vždy prijaté primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto odovzdanie osobných údajov bolo v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pri postúpení osobných údajov mimo (EHP) bude zaistená dostatočná úroveň ochrany osobných údajov. Za týmto účelom boli poskytnuté primerané záruky. Bližšie informácie o ich forme a obsahu sú dostupné na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

6. Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

7. Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

V prípade, ak sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, budeme ich uchovávať počas doby trvania tohto oprávneného záujmu.

Osobné údaje spracúvané v rámci účelu vedenia účtovníctva sú uchovávané po dobu 10 rokov. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka, osobné údaje uchádzača o zamestnanie uchovávame do skončenia výberového konania.

Osobné údaje spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov. Počas rovnakej doby uchovávame aj osobné údaje dotknutej osoby – osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) alebo zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely vybavenia práv dotknutých osôb budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, najneskôr do právoplatného skončenia správneho alebo súdneho konania, ktoré v súvislosti s týmto účelom začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, budeme uchovávať po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom, exekučnom alebo konkurznom konaní.

Osobné údaje spracúvané na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti sú uchovávané počas retenčných dôb stanovených osobitnými zákonmi a internou smernicou prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov (resp. do namietnutia spracúvania).

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme uchovávať počas doby, na ktorú bol súhlas udelený (resp. do jeho odvolania).

Vaše osobné údaje spracúvané na účel monitorovania nášho areálu a prevádzkových priestorov budeme uchovávať 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb vzniknutých v súvislosti s konaním dotknutej osoby zachyteným na kamerovom zázname.

8. Aké máte práva máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Prijali sme a pribežne aktualizujeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domneivate, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

c) Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR. Môžete tak učiniť napríklad vtedy, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností. V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné napríklad na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR , ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len s Vašim súhlasom, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f) Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

V konkrétnych prípadoch máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (teda podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Rovnako tak môžete namietať voči spracúvaniu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci).

V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

g) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nesprávne alebo nezákonne, kedykoľvek môžete podať návrh podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je:

a) v Česku: Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel.: 234 665 111, 420 234 665 111; email: posta@uoou.cz,
b) na Slovensku: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk
c) v Poľsku: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
d) v Maďarsku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabagság Hatóság, se sídlem: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Maďarsko, tel.: +36 1 391 1400, +36 1 391 1410, ugyfelszolgalat@naih.hu
e) v Rumunsku: Office of The National Supervisory Authority For Personal Data Processing (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), se sídlem: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București 010336, Romunsko, tel.: +40 318 059 211, +40 318 059 212, anspdcp@dataprotection.ro;