Zásady ochrany osobných údajov

GDPR – Zásady ochrany osobných údajov a informačné memorandum pre účastníkov pretekov a zmluvných partnerov – fyzické osoby (o spôsobe spracúvania osobných údajov a o právach s nimi súvisiacich)

Účinnosť od 1.11.2018

1. ÚVOD A DEFINÍCIE
Týmito zásadami a informačným memorandom poskytujeme Vám, všetkým účastníkom pretekov SPARTAN a fyzickým osobám, ktorých osobné údaje môžu byť v súvislosti s realizáciou pretekov SPARTAN spracovávané, vrátane dobrovoľníkov podieľajúcich sa na príprave a realizácii pretekov SPARTAN, a našim zmluvným partnerom, fyzickým osobám, informácie o rozsahu a spôsobe spracovania ich osobných údajov, na aké účely osobné údaje spracovávame, či sú osobné údaje niekomu odovzdávané a aké práva majú tieto fyzické osoby v súvislosti so spracovávaním ich osobných údajov. Tieto zásady sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“), účinným od 25.5.2018 a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon“ ), účinným od 25.5.2018.

Tieto zásady sa vzťahujú na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s organizovaním pretekov SPARTAN spoločnosťou ACEU s.r.o., so sídlom Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 04310187, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237779 („Spartan CZ“), spoločnosťou Adventuredsports s.r.o., so sídlem Hlavná 461, 094 12 Vechec, Slovenská republika, IČO: 50 105 060, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl..č.: 32259/P („Spartan SK“); spoločnosťou ULMUS ENTERPRISE Sp.z o.o., so sídlom ul. Halna 7/6, 33-380 Krynica-Zdrój, Polská republika („Spartan PL“), spoločnosťou HSR Rendezvényszervezo Kft., se sídlem u. Kelemen L. u. 1., 2900 Komárom, Maďarsko („Spartan HU“), spoločnosťou ADVENTURED SPORT EVENTS S.R.L., so sídlom Drumul INTRE TARLALE, Nr. 41C, BIROUL 24, Etaj 2, Bucuresti Sectorul 3, 032982, Rumunsko („Spartan RO“) (ďalej označované spoločne ako Spoločnosti); pre účely týchto zásad sú tieto spoločnosti tiež ďalej označované ako „Skupina SPARTAN“; spoločnosti Skupiny SPARTAN spracovávajú konkrétne osobné údaje a osobné údaje osobitných kategórií o Vás a určujú účel a prostriedky ich spracúvania a sú teda vo vzťahu k týmto údajom prevádzkovateľom týchto údajov (ďalej jednotlivo „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“). Spoločnosti skupiny SPARTAN môžu tieto údaje vzájomne zdieľať a spracúvať; za účelom takéhoto spracovávania uzavreli medzi sebou zmluvy o spracovaní v zmysle ustanovenia čl. 28 GDPR a § 34 Zákona, na základe ktorých garantujú zaistenie všetkých práv dotknutých osôb vo vzťahu k takémuto spracovaniu.

Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Osobitné kategórie osobných údajov – predstavujú údaje, ktoré by mohli odhaliť Váš rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie, politické alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, informácie o Vašom zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, genetické údaje alebo biometrické údaje pre účely jedinečnej identifikácie osoby (ďalej len „citlivé údaje“).

Zmluvný partner – fyzická osoba, s ktorou uzavrela Spoločnosť zmluvu v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti.

Spracúvanie – operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo likvidácia bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre Prevádzkovateľa.

Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však za príjemcov nepovažujú; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany osobných údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Tretia strana – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, než dotknutá osoba, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, a osoby, ktoré sú na základe poverenia prevádzkovateľa alebo spracovateľa, poverené spracúvaním osobných údajov.

2. TYPY ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyplnením prihlášky/registrácie na preteky alebo registrácie k dobrovoľníckej činnosti vzniká medzi Vami a Spoločnosťou (Prevádzkovateľom) zmluvný vzťah. Pri vzniku alebo počas trvania zmluvného vzťahu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje o Vás, a to konkrétne tie osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti (za účelom realizácie zmluvného vzťahu – viď nižšie) pred vznikom alebo v priebehu zmluvného vzťahu poskytli. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto typy osobných údajov:
– Identifikačné údaje, napríklad Vaše meno, priezvisko, fotografia, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie;
– Údaj o konfekčnej veľkosti
– Kontaktné údaje, napríklad adresa Vášho trvalého bydliska, kontaktná adresa, osobné telefónne čísla a e-mailové adresy, bankové spojenie, platobné informácie, kontaktné údaje osôb vami určených ako kontakty pre núdzové prípady

V priebehu pretekov môžeme získavať nasledujúce osobné údaje spracovávané za účelom realizácie zmluvného vzťahu s Vami , plnení zákonných povinnosti v realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (viď nižšie). Ide najmä o nasledujúce údaje:
– štartovné čísla/údaje evidencie súťažiacich
– obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie, nahrávky, videá)
– lokalizačné údaje
– údaje o zdravotnom stave (pre prípad zranenia alebo zdravotnej indispozície alebo uplatňovania nárokov z poistenia)

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ktorá bola alebo bude medzi Vami a Spoločnosťou uzavretá, prípadne za účelom poistnej zmluvy. Toto spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov) a v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nepodlieha tak Vášmu súhlasu.

V prípadoch, kedy nie je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, Vás môže prevádzkovateľ v obmedzených prípadoch výslovne požiadať o udelenie súhlasu s určitými spôsobmi použitia Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď prevádzkovateľ požiada o Váš súhlas, máte vždy možnosť odmietnuť máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Upozorňujeme, že v prípade spracúvania osobných údajov detí mladších ako 16 rokov na základe súhlasu musí byť súhlas vždy udelený alebo schválený zákonným zástupcom dieťaťa.

Pre úplnosť uvádzame, že prevádzkovateľ môže osobné údaje (na základe čl. 6 GDPR a § 13 Zákona o ochrane osobných údajov; bez súhlasu) taktiež zhromažďovať a používať pokiaľ je to nevyhnutné pre iné oprávnené účely, napríklad:
– zaistenie bezpečnosti pretekov, publikovanie výsledkov pretekov, organizácia pretekov, zaistenie ochrany majetku Prevádzkovateľa a dotknutej osoby, výkon ďalších oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
– prešetrenie potenciálnych incidentov alebo porušení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov,
– pokiaľ je to nevyhnuté pre dodržiavanie zákonov a právnych predpisov, napríklad zhromažďovanie a poskytovanie osobných údajov v súlade s regulatórnymi požiadavkami, daňovými predpismi alebo na žiadosť polície;
– na základe povolenia súdu alebo pri výkone, či obhajobe zákonných práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
– pokiaľ je to nevyhnutné k ochrane Vašich životne dôležitých záujmov (alebo životne dôležitých záujmov inej osoby), najmä na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami – Sprostredkovateľmi, vrátane:
– tých, ktorý poskytujú Prevádzkovateľovi tovar alebo služby (napríklad finanční a právni poradcovia, ďalší poradcovia, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov);
– iných tretích strán, pokiaľ sa jedná o zdieľanie osobných údajov (1) na základe Vášho súhlasu alebo (2) je to nevyhnutné (i) pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, (ii) pre vypracovanie, či podanie skutočnej, či potenciálnej žaloby alebo k obhajobe pred podaním skutočnej alebo potenciálnej žaloby alebo (iii) na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov (alebo životne dôležitých záujmov inej osoby), (iv) plnenie zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou.

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje (vrátane citlivých údajov) sprístupniť ďalším Spoločnostiam Skupiny SPARTAN s ohľadom na to, že niektoré činnosti alebo služby súvisiace s interným spracovávaním dát, organizáciou pretekov SPARTAN, poistením, marketingovými činnosťami a pod. sú zdieľané v rámci skupiny SPARTAN.

Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje (vrátane citlivých údajov) zdieľať tiež s tretími stranami – Spracovateľmi, vrátane:
– tých, ktorý poskytujú Prevádzkovateľovi tovar alebo služby (časomiera a spracovanie výsledkov pretekov, poskytovatelia on-line služieb a platobných služieb, platformy pre registráciu a uzatvorenie zmluvy, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov, prevádzkovateľ e-shopu), ktorých priebežne aktualizovaný zoznam je uvedený TU:
– orgánov verejnej správy a zdravotných a iných poisťovní; poistenie súťažiacich je uzavreté pre skupinu SPARTAN zo strany SPARTAN SK v MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 105, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2699/B;
– sponzorov, marketingových partnerov jednotlivých pretekov SPARTAN, sponzori a marketingoví partneri sú uvádzaní na webových stránkach Spoločností na adrese www.spartanrace.sk;
iných tretích strán, pokiaľ sa jedná o zdieľanie osobných údajov (1) na základe Vášho súhlasu alebo (2) je to nevyhnutné (i) pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich s právnych predpisov, (ii) pre vypracovanie, či podanie skutočnej, či potenciálnej žaloby alebo k obhajobe pred podaním skutočnej alebo potenciálnej žaloby alebo (iii) na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov (alebo životne dôležitých záujmov inej osoby), (iv) plnenie zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou. So sprostredkovateľmi osobných údajov má prevádzkovateľ zmluvne zaistené spracovanie osobných údajov v súlade s požiadavkami čl. 28 GDPR a § 34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR
Vzhľadom na to, že preteky SPARTAN sú realizované v rámci franšízovej štruktúry založenej spoločnosťou Spartan Race, Inc., so sídlom 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, USA, a sú uskutočňované vo viac než 30 krajinách sveta, môžu byť osobné údaje v miere nevyhnutnej pre naplnenie záväzkov Prevádzkovateľa z franšízy prenesené tiež do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Obdobne môžu byť Vaše osobné údaje postúpené tretím stranám so sídlom v inej krajine. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do inej krajiny, budú vždy prijaté primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto odovzdanie osobných údajov bolo v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pri postúpení osobných údajov mimo (EHP) bude zaistená dostatočná úroveň ochrany osobných údajov.

6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelov popísaných v týchto zásadách a informačnom memorande (alebo iných účelov, ktoré Vám boli oznámené ) alebo inak požadovanú zmluvami uzavretými s tretími stranami, príslušnými zákonmi, či inými vnútornými predpismi Spoločnosti.
Prevádzkovateľ sa najmä snaží zaistiť, aby Vaše osobné údaje boli uchovávané a podľa potreby bezpečne vymazané alebo zničené v súlade s jeho internými predpismi a požiadavkami právnych noriem.

7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako dotknutá osoba máte právo na:
– prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR a § 21 Zákona),
– opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 Zákona),
– výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR a § 23 Zákona),
– obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR a § 24 Zákona),
– prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR a § 26 Zákona),
– namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR a § 27 Zákona),
– nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania (čl. 22 GDPR a § 28 Zákona),
– odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov ( čl. 7 GDPR a § 14 Zákona),
– podanie sťažnosti ( čl. 77 GDPR) alebo podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 Zákona

o v ČR: na Úřade pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel.: 234 665 111, 420 234 665 111; email: posta@uoou.cz,
o v SK: na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk
o v PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
o v HU: na Úrade Nemzeti Adatvédelmi és Információszabagság Hatóság, se sídlem: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Maďarsko, tel.: +36 1 391 1400, +36 1 391 1410, ugyfelszolgalat@naih.hu
o v RO: na Úrade Office of The National Supervisory Authority For Personal Data Processing (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), se sídlem: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București 010336, Romunsko, tel.: +40 318 059 211, +40 318 059 212, anspdcp@dataprotection.ro;

a to v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Upozorňujeme, že v súvislosti s vyššie popísanými právami dotknutej osoby môžu existovať obmedzenia alebo výnimky z možnosti uplatnenia práva. Prevádzkovateľ sa bude snažiť s Vami spolupracovať a prerokovať prípadné výnimky alebo obmedzenia v prípade, že z Vašej strany bude vznesená požiadavka na uplatnenie Vášho práva. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Vašich práv alebo v prípade, ak chcete vzniesť požiadavku ohľadne výkonu takýchto práv v súvislosti s osobnými údajmi uvedenými v týchto zásadách, obráťte sa písomne na kontaktné osoby, ktoré sú uvedené nižšie.

8. KONTATNÉ INFORMÁCIE PREVÁDZKOVATEĽA
S prípadnými otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa tohto oznámenia alebo postupu Prevádzkovateľa pri ochrane osobných údajov sa môžete obrátiť na Skupinu SPARTAN na email: info@sk.spartan.com.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť text týchto zásad a informačného memoranda s tým, že novú verziu zverejní na svojich webových stránkach.

Copyright © 2018 – Spartan Race, Inc. | Privacy Policy