Všeobecné Pravidlá

Všeobecné Pravidlá

PRAVIDLÁ PRETEKOV SPARTAN RACE 2018

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ (pre všetky disciplíny, pre všetky štartové vlny)

1. Každý pretekár je povinný sa pred pretekami oboznámiť so súťažnými pravidlami, pravidlami prekonávania prekážok a musí poznať správny postup vykonania trestného cviku.

2. Pokiaľ pretekár norozumie pravidlám je na ňom, aby sa opýtal organizátora ešte pre štartom, alebo pred prekonávaním prekážky.

3. Akékoľvek ústne alebo písomné inštrukcie poskytnuté emailom pred pretekami, na briefingu pred pretekami , alebo od dobrovoľníkov a traťových maršálov, propozície pretekov majú prednost pred pravidlami napísanými tu.

4. Pretekári bežia v rôznych štartových vlnách (Heat) v skupinách po 250 bežcov v každej vlne. Prvé dve vlny sú Elitné Vlny (Elite Heat) zvlášť pre mužov o 9:00 (Elite Heat Men) a zvlášť pre ženy o 9:15 (Elite Heat Women). Aby mohli byť udelené body za Elitu musí byť minimány počet v Elitnej vlne pre mužov 30 osôb, pre elitu ženy 10. Po elitných vlnách následuje vlna Age Group spoločná pre mužov aj ženy. Táto vlna môže byť rozšírená do viacerých vľn podľa záujmu. Po Age Group vlnách idú jedna, alebo dve vlny SRTG (Spartan Race Training Group) čo sú špeciálne vlny určené iba pre členov tréningových skupín z jednotlivých miest. Ostatné vlny, ktoré začínajú o 10:00 sú verejné (Open Heat) a môžu v nich bežať muži aj ženy spoločne.

5. Štartovné vlny následujú po sebe zvyčajne v 30 minútových intervaloch, ale interval sa môže skrátiť na 15 minút, alebo aj menej. Časy všetkých vľn sa môžu posunúť, záleží od disciplíny, počasia, ročného obdobia a počtu prihlásených pretekárov.

6. Pre sezónu 2018 je určené výkonnostné kritérium na účasť pretekára v Elitnej vlne. Podmienkou je, aby pretekár zaregistrovaný v Elitnej kategórii nebežal dlhšie ako je stanovený maximálny časový limit k danej disciplíne. Pretekári, ktorí nesplnia časový limit tj. budú bežať dlhšie ako je stanovený maximálny časový limit budú mať body zarátané do Open kategórie. Poplatok za účasť v Elitnej vlne je 10 eur. Pretekári, ktorí nesplnia časový limit nemajú nárok na finančnú kompenzáciu za príplatok za Elitu.

Spartan Race Criterion

Poznámka: Časové limity sú orientačné a budú upresnené na každý pretek zvlášť v propozíciach k danému preteku. Pokiaľ k danému preteku nebudú špecifikovné časové limity, tak platia automaticky limity uvedené v týchto pravidlách. Časový limit môže byť upravený Riaditeľom pretekov aj po pretekoch v prípade, že dôjde k zásadnému vplyvu na dodržanie limitu v dôsledku iných nepredvidateľných okolností ako sú napr. zmena počasia, trasy atď.

7. Pretekári musia bežať v tej časovej vlne, do ktorej sa zaregistrovali. Pokiaľ bude pretekár bežať v inej časovej vlne ako sa zaregistroval, tak bude diskvalifikovaný a taká účasť sa nebude počítať ani do kvalifikácie na Trifektu.

 
 

REGISTRÁCIA

1. Náš nový vylepšený registračný systém v CEU požaduje aby si každý pretekár pri prvej registrácii založil aj vlastný účet-profil v rámci registračného systému. Vytvorením tohto registračného profilu sa uľahčí pretekárovi samotná registrácia, opakované registrácie sú jednoduchšie, zmeny a úpravy v profile, zmeny na náhradníkov atď. Okrem toho unikátny profil pomáha pretekárom manažovať všetky preteky, ktorých sa zučastnil a vyhodnocovanie nároku na Trifectu je omnoho jednoduchšie. Pripravujú sa možnosti zmeny štartovej vlny a vytvorenie faktúry z vlastného profilu. Všetky zmeny online sa dajú vykonávať až do posledného utorka pred pretekami zadarmo.

2. Všetci pretekári sú povinní uvádzať v registračnom formulári úplné a pravdivé údaje. Na bodové hodnotenie má vplyv aj vek pretekára. Nesprávne uvedenie dátumu narodenia do registračného formulára má za následok diskvalifikáciu bez nároku vrátenia štartovného.

3. Kapitáni družstiev nesmú uvádzať v registračnom formulári u svojich členov družstva svoj vlastný email a svoje vlastné telefónne číslo. Každý člen družstva musí mať v registračnom formulári uvedený svoj vlastný email a telefónne číslo. Poznámka: registrácia členov SRTG do SRTG štartových vľn podieha iným vnútorným pravidlám.

4. Zmeny v registrácii sa dajú robiť pred štartom, ale už nie po dobehnutí do cieľa.

5. Zmeny v registrácii medzi družstvom a individuálom a naopak nie sú povolené.

6. Za všetky zmeny v registrácii v deň pretekov sa požaduje poplatok 5 €.

 
 

PREKÁŽKY

Podrobný MANUÁL PREKONÁVANIA PREKÁŽOK kliknite TU.

 
 
DISKVALIFIKÁCIA (DQ)

Podvádzanie akýmkoľvek spôsobom má za následok okamžitú diskvalifikáciu. Následujúce sa považuje za podvádzanie:

1. Nedodržiavanie stanovenej trasy a používanie skratiek. Zostať na trase je plnou zodpovednosťou športovca. Niekedy je ťažké sa zorientovať v zložitom teréne a nepomôže ani to najdokonalejšie značenie. Športovci by mali pochopiť, že rýchla a správna orientácia je tiež súčasť tohto športu – prekážkového behu v teréne a je nutné mať určité schopnosti a zručnosti potrebné k úspešnému dokončeniu pretekov. Úmyselne meniť značenie trasy športovcom, alebo spoločníkmi športovca, spadá podľa týchto pravidiel do kategórie „Nešportové správanie“. Športovec, ktorý úmyselne, alebo neúmyselne zíde mimo trasy a nie je schopný vrátiť sa späť na trasu do bodu, kde zošiel z trasy, bude diskvalifikovaný. V niektorých prípadoch, ktoré sú spôsobené napr. počasím, znížená viditeľnosť, alebo nesprávnými pokynmi organizátorov môžu byť takéto porušenia riešené individuálne prípad od prípadu.

2. Vykonanie neúplného trestného cviku Burpees čo sa týka počtu menej ako 30 a jeho technického prevedenia. Správne vykonanie cviku pozostáva z plného kontaktu hrude pri zemi a úplného výskoku nad zemou tak, aby sa chodidlá nedotýkali zeme.

Tu je postup ako robiť správne Burpees – angličáky platné na všetky preteky organizované CEU:

 • Začíname v stoji.
 • Ideme do drepu a ruky dáme na zem pred seba.
 • Zakopneme nohy za seba tak, aby sme sa dostali do pozície pre klik.
 • Urobíme klik tak, že sa nám hrudník dotkne zeme a ideme zase hore.
 • Nohy zakopneme späť pod seba a formujeme sa tak pre pozíciu v drepe.
 • Postavíme sa a vyskočíme s narovnaným telom.
 • Vo vzduchu s rukami nad hlavou tlieskneme.

 
 

Pozrite si názornú video ukážku ako správne robiť angličáky


 
 

Najčastejšie chyby:

 • Pretekár sa nedotkne hrudníkom zeme.
 • Pretekár nevyskočí.
 • Neskáče s narovnaným telom.
 • Netlieskne nad hlavou.
 • Pretekár neodcvičí celú sériu 30 burpees. Doporučujeme každý piaty vysloviť nahlas.

3. Pretekár je sám zodpovedný za správne počítanie trestných cvikov. Nemôže sa spoliehať na to, že za neho bude počitať niekto iný. Pretekár musí rešpektovať pokyny rozhodcu na prekážke. Pokiaľ rozhodca neuzná niektoré cviky, musí pretekár trestné cviky zopakovať. Pretekár je povinný nahlas vysloviť každé piate číslo prevedeného cviku tj. 5,10,15,20,25 a 30.

4. Ponechanie a zahodenie na trase akejkoľvek súčasti odevu, s ktorým pretekár pôvodne vyštartoval. Každá súčasť odevu a výstroje musí prejsť cez všetky prekážky a nič nesmie zostať ponechané na trase. Myslí sa tým aj camelbag, vlajky, ozdoby, parochne, masky, kostými atď. Je zakázané používať na trase turistické, trekkingové, lyžiarské palice, hroty na podrážkach obuvi a pod.

5. Vynechanie prekážok prebehnutím vedľa nich.

6. Bežanie bez čelenky alebo štartového čísla (BIB), alebo ich úmyselne zakrytie, zašpinenie, skrytie a odloženie štartového čísla. Každý pretekár je povinný byť označený z predu štartovým číslom. Pretekár musí mať čelenku na hlave s číslom otočeným dopredu. Je povinnosťou každého pretekára nosiť viditeľne túto čelenku na hlave po celý čas od vstupu do štartového koridoru, na celej trase až do cieľa. Nosenie čelenky na krku, alebo na zápästí má za následok diskvalifikáciu pretekára.

7. Ak muži použijú bremeno určené pre ženy.

8. Ak muži použijú pomocné stupne na vysokej stene určené iba pre ženy.

9. Oblepenie časového čipu nepriepustnou lepiacou páskou (duct tape – strieborná lepiaca páska) za účelom zamedzenia jeho straty, ale spôsobenie nefunkčnosti čipu ako takého.

10. Každý, kto odhodí odpadky po trase mimo občerstvovacích staníc a prekážok bude diskvalifikovaný.

11. Prijatie cudzej pomoci. Pomoc z vonku. Nie je povolené prijať pomoc od divákov, alebo členov podporného týmu. Pretekári nesmú prijímať výstroj, oblečenie, obuv, nápoje a vodu alebo jedlo na trase pokiaľ nie je od organizátorov. Neexistuje žiadny trest pre verbálnu komunikáciu s lekárskym personálom alebo prijímať pomoc a podporu od ostatných pretekárov s tou výnimkou, že Elite pretekári si nesmú vzájomne pomáhať na prekážkach. Akákoľvek forma fyzikálnej liečby zdravotníckym personálom bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu.

12. Prijatie pomoci od iných pretekárov. Vnútorná pomoc. Je zakázané poskytovať a prijímať pomoc mezi pretekármi Elity a Age Group vlnami na celej trase pretekov. Porušenie tohoto pravidla má za následok diskvalifikáciu. Iba pretekári Open vľn si môžu navzájom pomáhať.

13. Nedodržanie časového limitu CUTOFF TIME. Časový limit môže byť určený na niektorých pretekoch (zvyčajne sa jedná o disciplíny Beast a UltraBeast). Najčastejšie je daný z dôvodu bezpečnosti športovcov. Pokiaľ časový limit nebude dodržaný, pretekár je povinný odstúpiť a bude mu udelená diskvalifikácia. Časový limit na dokončenie pretekov je určovaný Raditeľom pretekov vždy pred pretekami a je zverejnený v propozíciách k daným pretekom.

Poznámka: CUTOFF Time si netreba zamieňať s výkonnostným kritériom pri elitnej vlne. Nedodržnie časového limitu – výkonostné kritérium pre účasť v Elite vlne nemá následok diskvalifikáciu, ale presunutie pretekára do OPEN vlny.

14. Testovanie prekážky. Skušobné zdolávanie prekážky pred oficiálnym zahájením pretekov je dôvodom na diskvalifikáciu. Výnimkou z tohto pravidla je vyskúšanie prekážky umiestnenej v rámci festivalového areálu. Pokiaľ je akákoľvek prekážka buď vo festival aréne, alebo na trase uzatvorená páskami nie je možné ju testovať.

15. Používanie hrotov na bežeckej obuvi.
Je zakázané používať obuv s kovovými, plastovými alebo inými hrotmi bez rozdielu, či sa jedná o zimné, alebo letné preteky. Taktiež je zakázané používať akékoľvek protišmykové pomôcky ako sú rôzne návleky a nesmeky na topánky a podrážku. Pretekári, ktorí budú používať takúto zakázanú obuv a pomôcky budú diskvalifikovaní. Používanie trekkingových palíc, alebo iných prírodných palíc, vetiev atď. je taktiež zakázané.

16. DNF (Do Not Finish)
Každá prekážka musí byť zdolaná a každý trestný cvik musí byť prevedený správne a v plnom počte. Pokiaľ pretekár už nemôže na akomkoľvek úseku trate pokračovať ďalej z dôvodu fyzického, alebo psychického vyčerpania môže odstúpiť z pretekov. Všetci, ktorí sa vzdajú oznámia to rozhodcovi na prekážke, alebo traťovému maršálovi na trase. Tí im najprv na mieste odoberú časomierový čip a všetky ostatné pásky a potom pokiaľ je to nevyhnutné zabezpečia odvoz do festival arény. Prioritne sú z trasy odvážaní zranení pretekári. Pretekár, ktorý vzdal na trase medzi prekážkami a nebol mu nikým z organizátorov odobratý časomierový čip je povinný sa dostaviť do cieľového koridoru k stanu časomiery tak, aby nebol načitaný jeho čip v cieľovej podložke.

 
 
ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE ELITNÉ/AGE GROUP VLNY

1. Pretekár elitnej/age group vlny nemôže prijať akúkoľvek pomoc “z vonku”. Pokiaľ pretekár prijme akúkoľvek pomoc od osôb, ktoré nesúťažia napr. diváci, člen servisného, alebo podporného teamu včítane oficiálnej zdravotnej pomoci na trati napr: rýchlo obväz, Advil, ľadový obklad, podanie pitnej vody z obecenstva, alebo niekto z divákov mu pomôže a podá ruku pri prekonávaní prekážky, tak potom pretekár stratí nárok na všetky ceny a bude mu pridelený iba neoficiálny čas. Dostane iba medailu a tričko. Pretekár elitnej vlny nebude penalizovaný za verbálnu komunikáciu so zdravotníckym personálom a za obdržanie akejkoľvek pomoci od ostatných spolupretekárov.

2. Pokiaľ sa pri dodatočnej video kontrole zistí, že elitný/age group pretekár neurobil správne trestný cvik, tak bude penalizovaný 30 sekundami za každý nesprávny cvik. Pokiaľ bude z videa zrejmé, že pretekár urobil menej ako 20 správnych trestných cvikov, bude dodatočne diskvalifikovaný.

3. Akékoľvek protesty pretekárov ohľadne predbežných výsledkov, nedodržanie pravidiel, trasy alebo sťažnosti na chovanie a konanie iných pretekárov je možné podať najneskôr 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov, alebo ak nie je v propozíciach na dané preteky stanovené inak.
 
 
ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE BEAST A ULTRA

1. Všetci pretekári musia mať so sebou povinnú výstroj, v opačnom prípade nebudú na preteky pripustení a budú diskvalifikovaní:

 • a. Zdroje hydratácie ako sú – fľaše vody (nie sklenené), ľadvinka, opasok na fľašky, camelbag a podobne.
 • b. Čelovka bude povinnou výstrojou pre pretekárov, ktorí štartujú v štartových vlnách po 11.00 hodine pri Beaste.

Pre Ultra platí, že čelovku musia mať pretekári zo všetkých vľn. Pretekári, ktorí nebudú mať túto výstroj nebudú vôbec pripustení na preteky.

2. Pretekári na Ultra budú musieť splniť na trase určité časové limity (Cutoff Time), v opačnom prípade budú z trasy stiahnutí a diskvalifikovaní. Časové limity budú zverejnené neskôr v propozíciách k jednotlivým pretekom.
 
 
SPRÁVANIE PRETEKÁRA

Nešportové správanie
Správanie sa všetkých pretekárov v športovom duchu sa očakáva u každého zúčastneného po celý čas športovej akcie. Nešportové správanie je dôvodom pre diskvalifikáciu, vylúčenie zo súťaže, vyhostenie na rok, alebo doživotné vylúčenie zo všetkých pretekov v závislosti od závažnosti previnenia a na základe rozhodnutia organizátorov.

Hádanie sa.
Pretekári sa nesmú hádať s rozhodcom, traťovým maršálom, dobrovoľníkom na prekážke atď. Hádanie sa bude považované za nešportové správanie. Pokyny rozhodcov musia plniť bezodkladne v opačnom prípade budú diskvalifikonaí. Pokiaľ majú pocit, že boli nespravodlivo hodnotení, majú právo podať po dobehnutí do cieľa protest.

Pomalí bežci
Pomalí pretekári musia umožniť rýchlejším atlétom predbiehať. Zámerné bránenie rýchlejším bežcom v predbiehaní na akomkoľvek úseku trate bude klasifikované ako „Nešportové správanie“.

Znečisťovanie
Každý, kto odhodí odpadky po trase mimo občerstvovacích staníc bude diskvalifikovaný. Okrem občerstvovacích stanic odpadky môžu byť ponechané aj na prekážkach v smetnych nádobach alebo košoch.

Zdravie a bezpečnosť
Pretekár pokiaľ je svedkom nehody a zranenia, ktoré si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, nemôže pokračovať ďalej bez toho, kým sa nedostaví k takému prípadu niekto z organizátorov. Neposkytnutie pomoci pretekárovi v núdzi, ktorý potrebuje takúto neodkladnú zdravotnícku pomoc bude považované ako „Nešportové správanie.“ Od každého pretekára sa očakáva, že bude používať svoj najlepší úsudok v ohľade na závažnosť zranenia a rozhodne sa zostať na pomoc osobe, alebo ľuďom v ťažkostiach a núdzi, alebo zabehne na najbližšiu prekážku po pomoc. Pretekár musí chápať, že svojím rozhodnutím v prospech iného zraneného riskuje ohrozenie svojho časového výsledku. Pretekár musí zobrať na vedomie, že v takom prípade je možná, ale nie je zaručená dodatočná časová kompenzácia straty, ktorú poskytnutim pomoci nadobudol.

Vykonanie trestu v Burpee Zone
Vyžaduje sa, aby pretekári vykonávali trestné cviky v priestore na to určenom a vymedzenom páskami a ceduľkami – Burpee Zone. Organizátori budú kontrolovať video materály ziskané z tejto zóny za účelom správnosti a kompletnosti prevádzaných trestných cvikov. Burpee zóny slúžia okrem toho aj na to, aby bol zaistený plynulý a bezpečný prechod po trase. Vykonávanie trestných cvikov mimo určeného priestoru má za následok blokovanie trasy čo spôsobuje zamedzenie voľného pohybu ostatným pretekárom a divákom. Takéto chovanie pretekára spadá pod nešportové správanie, čoho následkom bude diskvalifikácia.
 
 
VÝSLEDKY A HODNOTENIE:

1. Preteky SR budú v sezóne 2018 vyhodnocované v týchto troch kategóriach: Elite, Age Group a Open. V Elite a Open kategórii sa oceňujú Muži/Ženy/Družstva. V Age Group sa oceňujú iba individuálni pretekári v týchto vekových skupinách: 15-17, 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50 a viac. V každej vekovej skupine budú ocenení top 3 muži a top 3 ženy. Celkom bude udelených 36 cien v Age Group kategórii, 18 cien v Elitnej kategórii a 18 cien v Open kategórii.

2. Detské preteky SPARTAN KIDS budú vyhodnocované iba v najstaršej kategórii. Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá dostanú diplomy.

3. V sezóne 2018 je stanovená CEU Regionálna Séria. Do tejto série je zaradených 5 pretekov organizovaných v CEU. Posledný pretek série je povinný. Z piatych pretekov zaradených do série sa budú body pretekárom sčítavať iba zo štyroch najlepších výsledkov. Oceňovaných z CEU Super Serie bude iba prvých 10 mužov a prvých 10 žien.

Zoznam pretekov zaradených do CEU Regional Série:
• 24. 3. Bytom PL
• 12. 5. Donovaly SK
• 9. 6. Várgesztes HU
• 23. 6. Kouty CZ
• 13. 10. Miskolc HU

4. Pretekári, ktorí dostanú ako cenu voľný lístok môžu použiť lístky – vstup zdarma na následujúce preteky rovnakej disciplíny, alebo o disciplínu vyššie. Tieto voľné lístky sú neprenosné, nepredajné a nemôžu ich použiť iné osoby, alebo náhradníci. Voľné lístky platia jeden rok od dňa pretekov, na ktorých boli získané.

5. Kvalifikačný proces pre sezónu 2018.
Následujúci diagram vysvetľuje , ako prebieha kvalifikácia zo všetkých pretekov:
1. A sa kvalifikuje na C, ale nie na D.
2. B sa kvalifikuje na oba C a D.
3. C sa kvalifikuje na D.
4. A a B nepožaduje predošlú kvalifikáciu

Spartan Race Criterion

6. Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy 2018 v Morzine Francúzsko:
TOP 10 mužov a žien z ELITE z každého preteku v Európe od 23. sep 2017 do 1. júla 2018.
TOP 10 mužov a žien z ELITE z každého preteku CEU Regionálnej Série.
• Všetci Elite pretekári individuáli alebo členovia družstiev sa kvalifikujú s rolldown systémom.
TOP 5 mužov a žien z Age Group (15-17, 18-24 a 50+) a TOP 10 mužov a žien z Age group kategórie (25-29, 30-39 a 40-49) z každého preteku v EU.
TOP 5 mužov a žien z Age Group (15-17, 18-24 a 50+) a TOP 10 mužov a žien z Age Group (25-29, 30-39 a 40-49) z pretekov CEU regionálnej série.
• Nie je žiaden rolldown systém pre Age Group a tak môžu byť pretekári kvalifikovaní viackrát z rôznych pretekov
• Ostatné detaily a podrobnosti o celej procedúre registrácie na ME budú zverejnené na oficiálnej stránke organizátora.

7. Kvalifikácia na Majstrovstvá Sveta 2018 v Lake Tahoe USA:
TOP 10 mužov a žien z Elite z každého preteku z CEU Regionálnej série.
TOP 20 mužov a žien z Elite z Majstrovstiev Európy 2018.
• Všetci Elite pretekári individuáli alebo členovia družstiev sa kvalifikujú s rolldown systémom.
TOP 5 mužov a žien z Age Group (15-17, 18-24 a 50+) a TOP 10 mužov a žien z Age Group (25-29, 30-39 a 40-49) z CEU Regionálnej Série.
TOP 5 mužov a žien z Age group (15-17, 18-24 a 50+) a TOP 10 mužov a žien z Age Group (25-29, 30-39 a 40-49) z Majstrovstiev Európy 2018.
• Nie je žiaden rolldown systém pre Age Group a tak môžu byť pretekári kvalifikovaní viackrát z rôznych pretekov
• Ostatné detaily a podrobnosti o celej procedúre registrácie na MS budú zverejnené na oficiálnej stránke organizátora.

8. Vyhlasovacích ceremoniálov kategórie Elite, Age Group a Open sa musia víťazi zúčastniť osobne, nemôžu delegovať zástupcu. Víťazom, ktorí sa nezúčastnia vyhlasovacích ceremoniálov všetky ceny prepadnú. Poštou sa nič nebude posielať.

9. Pred vyhlasovacím ceremoniálom sa musia víťazi podrobiť kontrole osobných údajov s dokladom totožnosti. Pretekári u ktorých sa nebude môcť vykonať kontrola totožnosti podľa dokladov, nebudú pripustení na slávnostný ceremoniál. Nezabudnite si preto priniesť doklad totožnosti.

10. Na vyhlasovacích ceremoniáloch musia mať všetci ocenení na sebe oblečené finišerské trička SR v opačnom prípade nemajú nárok na žiadnu cenu.

11. Pretekár je zodpovedný za správne upevnenie a nosenie časomierového čipu cez všetky kontrolné body na trase a v cieli.

12. Pokiaľ pretekár stratí svoj časomierový čip musí ihneď v cieli informovať o tom časomierovú spoločnosť. Takýto pretekár nebude mať oficiálny čas potvrdený až kým ho schváli/neschváli Riaditeľ preteku.

13. Každá strata čipu, alebo chýbajúci záznam z kontrolného bodu (Check Point) môžu viesť k diskvalifikácii.

14. Traťoví Maršáli môžu byť nápomocní pri potvrdení trasy pretekára, ktorý stratil čip alebo mu čip nezaznamenal čas na kontrolnom bode.

15. Spartan Race si vyhradzuje právo preveriť všetky videá a fotografie z pretekov a na základe ich zistení zmeniť výsledky, alebo dodatočne diskvalifikovať pretekárov. Penalizácia 30 sekúnd je za každý neuplný, nedokončený, nesprávny prevedený trestnyý cvik. Pokiaľ pretekár urobí menej ako 20 angličákov bude diskvalifikovaný.

Teamové výsledky:

1. Každý team skladajúci sa zo 4 alebo viac členov bude automaticky zaradený do hodnotenia družstiev. Aby mohol byť team vyhodnotený, musia minimálne 4 členovia družstva dokončiť preteky.

2. Časy všetkých členov družstva sa zaznamenávajú a vyhodnocujú.

3. Avšak iba čas jedného a to posledného tj. štvrtého nejlepšieho člena družstva sa počíta do celkového hodnotenia družstiev. Takže všetky družstvá Elite aj Open kategórie sa budú vyhodnocovať podľa času ich štvrtého člena, ktorý dobehne do cieľa.

4. Družstva môžu byť rozdelené v rôznych vlnách a nemusia bežať spolu.

5. Družstva môžu byť zmiešané – muži a ženy.

6. Pretekár zaregistrovaný ako individuál nemôže byť hodnotený a ocenený ako člen družstva a naopak.
 
 
CENY PRE VÍŤAZOV.

Ceny pre víťazov sú stanovené pre sezónu 2018 takto: Kliknite TU.

CENY PRE TOP 10 ELITE INDIVIDUÁLOV Z CEU REGIONÁLNEJ SÉRIE
1. miesto 850 euro, trofej,
2. miesto 750 euro, trofej
3. miesto 650 euro, trofej
4. miesto 550 euro, trifecta lístok 2019
5. miesto 450 euro, trifecta lístok 2019
6. miesto 350 euro, 2 lístok (Sprint, Super)
7. miesto 250 euro, 2 lístok (Sprint, Super)
8. miesto 150 euro, 2 lístok (Sprint, Super)
9. miesto 100 euro, 1 voľný Sprint lístok 2019
10. miesto 50 euro, 1 voľný Sprint lístok 2019

Všetky ceny sú neprenosné. Voľné lístky platia iba na preteky v CEU.

CENY pre 3 najlepších z Age Group individuálov muži/ženy z CEU Regionálnej série:

1. miesto vo svojej vekovej skupine trofej a Trifecta lístok na 2019
2. miesto vo svojej vekovej skupine trofej a Sprint, Super lístok na 2019
3. miesto vo svojej vekovej skupine trofej a Sprint lístok na 2019

Celkom bude odovzdaných 36 cien.

 

Okrem vyššie zmienených cien budú ešte ocenení:

Cena FairPlay
Táto cena nemusí byť udeľovaná na každom preteku. Udeľuje sa príležitostne za obzvlášť čestný, humánny a športový čin.

 
 
PROTESTY

1. Akékoľvek protesty pretekárov ohľadne predbežných výsledkov, porušenia pravidiel, trasy alebo sťažnosti na chovanie a konanie iných pretekárov je možné podať najneskôr 1 hodinu pred vyhlasovacím ceremoniálom, alebo ak nie je v propozíciach na dané preteky stanovené inak.

2. Protesty sa podávajú ústne priamo Riaditeľovi preteku.

3. Za podanie protestu sa platí poplatok 30 euro.

4. Pri oprávnenej námietke bude poplatok vrátený.
 
 

NEPRIAZNIVÉ POČASIE A INÉ OKOLNOSTI

V prípade veľmi nepriaznivého počasia, alebo iných prírodných katastróf, či z iných organizačných alebo technických dôvodov si organizátori pretekov Spartan Race vyhradzujú právo zmeniť, upraviť časť, alebo celý úsek trate, ako aj niektoré prekážky, alebo pozastaviť či zrušiť celé preteky v mene zachovania zdravia a bezpečnosti pretekárov, organizátorov a divákov. Pokiaľ budú pretekári žiadaní prerušiť, alebo ukončiť činnosť z hore uvedených dôvodov, musia tak učiniť okamžite.

Tieto pravidá nie sú konečné a budú priebežne menené, upravované a doplňované Riaditeľom Pretekov podľa toho, ako si to situácia bude vyžadovať. Propozície pretekov majú prednosť pred týmito pravidlami.

Akékoľvek slovné alebo písomné pokyny vydané pred pretekami emailom , na briefiengu RD v deň pretekov alebo počas pretekov dobrovoľníkmi, traťovými maršálmi a rozhodcami na prekážkach majú prednosť pred týmito všeobecnými pravidlami.

Súťažné pravidlá

Každý pretekár by si mal vo svojom vlastnom záujme ešte pred štartom na SR prečítať a mal by poznať:

 • Súťažné Pravidlá
 • Pravidlá prekonávania prekážok
 • Propozície pretekov
 • email riaditeľa pretekov
 • Poznať techniku vykonávania trestného cviku

!<-- secondaryContent --> !