PRAVIDLÁ PRETEKOV SPARTAN 2019

 

Obsah
1. Všeobecné pravidlá
2. Registrácia
3. Prekážky
4. Diskvalifikácia
5. Špecifické pravidlá Elitnej vlny a Age group
6. Špecifické pravidlá Beast a Ultra
7. Správanie súťažiaceho
8. Výsledky a hodnotenie
9. Kvalifikácie
10. Tímy
11. Ceny pre víťazov
12. Protesty
13. Antidopingové sankcie
14. Nepriaznivé počasie a iné okolnosti
 
 
1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ (pre všetky disciplíny, pre všetky štartové vlny)

1.1 Každý pretekár je povinný sa pred pretekami oboznámiť so súťažnými pravidlami, pravidlami prekonávania prekážok a musí poznať správny postup vykonania trestného cviku.

1.2 Pokiaľ pretekár norozumie pravidlám je na ňom, aby sa opýtal organizátora ešte pre štartom, alebo pred prekonávaním prekážky.

1.3 Akékoľvek ústne alebo písomné inštrukcie poskytnuté emailom pred pretekmi, na briefingu pred pretekmi, alebo od dobrovoľníkov a traťových maršálov majú prednost pred pravidlami napísanými tu.

1.4 Pretekári bežia v rôznych štartových vlnách (Heat) v skupinách po 250 bežcov v každej vlne. Prvé dve vlny sú Elitné Vlny (Elite Heat) zvlášť pre mužov o 8:00 (Elite Heat Men) a zvlášť pre ženy o 8:15 (Elite Heat Women). Po Elitných vlnách následuje vlna Age Group spoločná pre mužov aj ženy, ktorí súťažia individuálne. Táto vlna môže byť rozšírená do viacerých vĺn podľa záujmu. Po poslednej Age Group vlne ide prvá Open vlna. Po prvej open vlne nasledujú jedna, alebo dve vlny STG (Spartan Training Group), špeciálne vlny určené iba pre členov tréningových skupín z jednotlivých miest. Ostatné vlny, ktoré začínajú o 10:00 sú Open vlny (Open Heat) a môžu v nich bežať muži aj ženy spoločne.

Príklad vĺn:
8:00 Elitná vlna muži (príplatok 15 €, len pre mužov)
8:15 Elitná vlna ženy (príplatok 15 €, len pre ženy)
8:30 Age Group (príplatok 10 €, len pre jednotlivcov, obe pohlavia)
8:45 Age Group (tento čas sa nezobrazí v registrovanom formulári)
9:00 Age Group (tento čas sa nezobrazí v registrovanom formulári)
9:15 Prvá Open vlna (príplatok 8 € pre obe pohlavia, jednotlivcov a tímy)
9:30 STG 1 (extra heslo pre členov STG)
9:45 STG 2
10:00 Open vlna (bez poplatku, pre každého)

1.5 Štartovné vlny následujú po sebe zvyčajne v 30 minútových intervaloch, ale interval sa môže skrátiť na 15 minút, alebo aj menej. Časy všetkých vľn sa môžu posunúť, záleží od disciplíny, počasia, ročného obdobia a počtu prihlásených pretekárov.

1.6 Poplatok pre účastníkov Elitnej vlny je 15 €, v Age Group je 10 € a vstup do prvej Open vlny vyžaduje dodatočný poplatok 8 €.

1.7 Pretekári musia bežať v tej časovej vlne, do ktorej sa zaregistrovali. Pokiaľ bude pretekár bežať v inej časovej vlne ako sa zaregistroval, tak bude diskvalifikovaný (DQ) a jeho účasť sa nebude počítať ani do kvalifikácie na Trifektu. Každý účastník, ktorý začína v nesprávnej vlne, nebude oprávnený na získanie ocenenia, vrátane kvalifikácie na akékoľvek majstrovstvá.
 
 

2. REGISTRÁCIA

2.1 Náš nový vylepšený registračný systém v CEU požaduje, aby si každý pretekár pri prvej registrácií založil aj vlastný účet – profil v rámci registračného systému. Vytvorením tohto registračného profilu sa uľahčí pretekárovi samotná registrácia, opakované registrácie, zmeny a úpravy v profile, zmeny na náhradníkov, zmeny vlny, vytvorenie faktúry, Trifecta reporty, atď. Všetky zmeny online sa dajú vykonávať až do posledného utorka pred pretekmi. Každá online zmena si bude vyžadovať servisný poplatok 5 EUR.

2.2 Všetci pretekári sú povinní uvádzať v registračnom formulári úplné a pravdivé údaje. Na bodové hodnotenie má vplyv aj vek pretekára. Nesprávne uvedenie dátumu narodenia do registračného formulára má za následok diskvalifikáciu bez nároku vrátenia štartovného.

2.3 Kapitáni družstiev nesmú uvádzať v registračnom formulári u svojich členov družstva svoj vlastný email a svoje vlastné telefónne číslo. Každý člen družstva musí mať v registračnom formulári uvedený svoj vlastný email a telefónne číslo. Poznámka: registrácia členov STG do STG štartových vĺn podlieha iným pravidlám.

2.4 Zmeny v registrácii sa dajú robiť pred štartom, ale už nie po dobehnutí do cieľa.

2.5 Zmeny v registrácii medzi družstvom a individuálom a naopak nie sú povolené.

2.6 Všetky zmeny v registrácii v deň pretekov sa považujú za dodatočný servis a požaduje sa za ne poplatok 10 €.

 
 

3. PREKÁŽKY

Znalosť správneho prekonania prekážok je základom úspechu. Prekážkový manuál je základnou súčasťou pravidiel pretekov. Podrobný MANUÁL PREKONÁVANIA PREKÁŽOK nájdete TU.

 
 
4. DISKVALIFIKÁCIA (DQ)

Podvádzanie akýmkoľvek spôsobom má za následok okamžitú diskvalifikáciu. Následujúce sa považuje za podvádzanie:

4.1 Nedodržiavanie stanovenej trasy a používanie skratiek. Zostať na trase je plnou zodpovednosťou športovca. Športovci by mali pochopiť, že rýchla a správna orientácia je tiež súčasť tohto športu – prekážkového behu v teréne a je nutné mať určité schopnosti a zručnosti potrebné k úspešnému dokončeniu pretekov. Úmyselne meniť značenie trasy športovcom, alebo spoločníkmi športovca, spadá podľa týchto pravidiel do kategórie „Nešportové správanie“. Športovec, ktorý úmyselne, alebo neúmyselne zíde mimo trasy a nie je schopný vrátiť sa späť na trasu do bodu, kde zošiel z trasy, bude diskvalifikovaný. V niektorých prípadoch, ktoré sú spôsobené napr. počasím, znížená viditeľnosť, alebo nesprávnými pokynmi organizátorov môžu byť takéto porušenia riešené individuálne prípad od prípadu.

4.2 Vykonanie neúplného trestného cviku Burpees čo sa týka počtu menej ako 30 a jeho technického prevedenia. Správne vykonanie cviku pozostáva z plného kontaktu hrude pri zemi a úplného výskoku nad zemou tak, aby sa chodidlá nedotýkali zeme.

Tu je postup ako robiť správne Burpees – angličáky platné na všetky preteky organizované CEU:

 • Začíname v stoji.
 • Ideme do drepu a ruky dáme na zem pred seba.
 • Zakopneme nohy za seba tak, aby sme sa dostali do pozície pre klik.
 • Urobíme klik tak, že sa nám hrudník dotkne zeme a ideme zase hore.
 • Nohy zakopneme späť pod seba a formujeme sa tak pre pozíciu v drepe.
 • Postavíme sa a vyskočíme s narovnaným telom.
 • Vo vzduchu s rukami nad hlavou.

 
 

Pozrite si názornú video ukážku ako správne robiť angličáky


 
 

Najčastejšie chyby:

 • Pretekár sa nedotkne hrudníkom zeme.
 • Pretekár nevyskočí.
 • Neskáče s narovnaným telom.
 • Nedvíha ruky nad hlavou.
 • Pretekár neodcvičí celú sériu 30 burpees. Doporučujeme každý piaty vysloviť nahlas.

4.3 Pretekár je sám zodpovedný za správne počítanie trestných cvikov. Nemôže sa spoliehať na to, že za neho bude počitať niekto iný. Pretekár musí rešpektovať pokyny rozhodcu na prekážke. Pokiaľ rozhodca neuzná niektoré cviky, musí pretekár trestné cviky zopakovať. Pretekár je povinný nahlas vysloviť každé piate číslo prevedeného cviku tj. 5,10,15,20,25 a 30.

4.4 Ponechanie a zahodenie na trase akejkoľvek súčasti odevu, s ktorým pretekár pôvodne vyštartoval. Každá súčasť odevu a výstroje musí prejsť cez všetky prekážky a nič nesmie zostať ponechané na trase. Myslí sa tým aj camelbag, vlajky, ozdoby, parochne, masky, kostými atď. Je zakázané používať akékoľvek masky, dekorácie a kostýmy vo všetkých súťažiacich skupinách – Elite a Age Groups.

4.5 Vynechanie prekážok prebehnutím vedľa nich.

4.6 Bežanie bez štartového čísla (BIB), alebo jeho úmyselne zakrytie, zašpinenie, skrytie a odloženie štartového čísla. Každý pretekár je povinný byť označený zpredu štartovým číslom. Pretekár musí mať čelenku na hlave s číslom otočeným dopredu. Je povinnosťou každého pretekára nosiť viditeľne túto čelenku na hlave po celý čas od vstupu do štartového koridoru, na celej trase až do cieľa. Nosenie čelenky na krku, alebo na zápästí má za následok diskvalifikáciu pretekára. Použitie predchádzajúcich štartovných čísiel bude dôvodom pre okamžitú diskvalifikáciu a pozastavenie súťažiť v budúcich spartanských vlnách Elite a Age Group, počas obdobia určeného spartskými predstaviteľmi.

4.7 Ak muži použijú bremeno určené pre ženy.

4.8 Ak muži použijú pomocné stupne na vysokej stene určené iba pre ženy.

4.9 Oblepenie časového čipu nepriepustnou lepiacou páskou (duct tape – strieborná lepiaca páska) za účelom zamedzenia jeho straty, ale spôsobenie nefunkčnosti čipu ako takého.

4.10 Každý, kto odhodí odpadky po trase mimo občerstvovacích staníc a prekážok bude diskvalifikovaný.

4.11 Prijatie cudzej pomoci. Pomoc z vonku. Nie je povolené prijať pomoc od divákov, alebo členov podporného týmu. Pretekári nesmú prijímať výstroj, oblečenie, obuv, nápoje a vodu alebo jedlo na trase pokiaľ nie je od organizátorov. Neexistuje žiadny trest pre verbálnu komunikáciu s lekárskym personálom alebo prijímať pomoc a podporu od ostatných pretekárov s tou výnimkou, že Elite pretekári si nesmú vzájomne pomáhať na prekážkach. Akákoľvek forma fyzikálnej liečby zdravotníckym personálom bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu.

4.12 Prijatie pomoci od iných pretekárov. Vnútorná pomoc. Je zakázané poskytovať a prijímať pomoc mezi pretekármi Elity a Age Group vlnami na celej trase pretekov. Porušenie tohoto pravidla má za následok diskvalifikáciu. Iba pretekári Open vĺn si môžu navzájom pomáhať.

4.13 Nedodržanie časového limitu CUTOFF TIME. Časový limit môže byť určený na niektorých pretekoch (zvyčajne sa jedná o disciplíny Beast a Ultra). Najčastejšie je daný z dôvodu bezpečnosti športovcov. Pokiaľ časový limit nebude dodržaný, pretekár je povinný odstúpiť a bude mu udelená diskvalifikácia. Časový limit na dokončenie pretekov je určovaný Raditeľom pretekov vždy pred pretekami a je zverejnený v propozíciách k daným pretekom.

4.14 DNF (Do Not Finish)
Každá prekážka musí byť zdolaná a každý trestný cvik musí byť prevedený správne a v plnom počte. Pokiaľ pretekár už nemôže na akomkoľvek úseku trate pokračovať ďalej z dôvodu fyzického, alebo psychického vyčerpania môže odstúpiť z pretekov. Všetci, ktorí sa vzdajú oznámia to rozhodcovi na prekážke, alebo traťovému maršálovi na trase. Tí im najprv na mieste odoberú časomierový čip a všetky ostatné pásky a potom pokiaľ je to nevyhnutné zabezpečia odvoz do festival arény. Prioritne sú z trasy odvážaní zranení pretekári. Pretekár, ktorý vzdal na trase medzi prekážkami a nebol mu nikým z organizátorov odobratý časomierový čip je povinný sa dostaviť do cieľového koridoru k stanu časomiery tak, aby nebol načitaný jeho čip v cieľovej podložke.

4.15 Zakázané pomôcky
Žiadny účastník nesmie kedykoľvek počas pretekov používať alebo nosiť stúpačky alebo kovové čapy, vonkajšie vybavenie, slúchatka, vysialačku, osobné zvukové zariadenie alebo akýkoľvek iný predmet, ktorý považuje hlavný rozhodca za nebezpečný. Pokiaľ v týchto pravidlách nie je stanovené inak, každé porušenie tejto časti bude mať za následok diskvalifikáciu. Je zakázané používať turistické, trekingové alebo lyžiarske palice, kovové špičky na topánkach atď. Taktiež akékoľvek druhy prírodných drevených palíc nájdených po trati sú zakázané.

Používanie bežeckých topánok s kovovými/plastovými alebo inými hrotmi rôzneho materiálu. Taktiež akýkoľvek druh pomoci nainštalovaný na topánkach nazývaný – „snow traction aid“ alebo „anti-slip“. Takéto topánky a pomôcky sú zakázané na zimu a rovnako ako pre letné preteky z bezpečnostného dôvodu. Bežci, ktorí budú používať takéto zakázané topánky, budú diskvalifikovaní.
 
 
5. ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE ELITNÉ/AGE GROUP VLNY

5.1 Pretekár elitnej/age group vlny nemôže prijať akúkoľvek pomoc “z vonku”. Pokiaľ pretekár prijme akúkoľvek pomoc od osôb, ktoré nesúťažia napr. diváci, člen servisného, alebo podporného teamu včítane oficiálnej zdravotnej pomoci na trati napr: rýchlo obväz, Advil, ľadový obklad, podanie pitnej vody z obecenstva, alebo niekto z divákov mu pomôže a podá ruku pri prekonávaní prekážky, tak potom pretekár stratí nárok na všetky ceny a bude mu pridelený iba neoficiálny čas. Dostane iba medailu a tričko. Pretekár elitnej vlny nebude penalizovaný za verbálnu komunikáciu so zdravotníckym personálom a za obdržanie akejkoľvek pomoci od ostatných spolupretekárov.

5.2 Pokiaľ sa pri dodatočnej video kontrole zistí, že elitný/age group pretekár neurobil správne trestný cvik, tak bude penalizovaný 30 sekundami za každý nesprávny cvik. Pokiaľ bude z videa zrejmé, že pretekár urobil menej ako 20 správnych trestných cvikov, bude dodatočne diskvalifikovaný.

5.3 Akékoľvek protesty pretekárov ohľadne predbežných výsledkov, nedodržanie pravidiel, trasy alebo sťažnosti na chovanie a konanie iných pretekárov je možné podať najneskôr 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov, alebo ak nie je v propozíciach na dané preteky stanovené inak.
 
 
6. ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE BEAST A ULTRA

6.1 Všetci pretekári musia mať so sebou povinnú výstroj, v opačnom prípade nebudú na preteky pripustení a budú diskvalifikovaní:

 • a. Zdroje hydratácie ako sú – fľaše vody (nie sklenené), ľadvinka, opasok na fľašky, camelbag a podobne.
 • b. Čelovka bude povinnou výstrojou pre pretekárov, ktorí štartujú v štartových vlnách po 11.00 hodine pri Beaste.

Pre Ultra platí, že čelovku musia mať pretekári zo všetkých vľn. Pretekári, ktorí nebudú mať túto výstroj nebudú vôbec pripustení na preteky.

6.2 Pretekári na Ultra budú musieť splniť na trase určité časové limity (Cutoff Time), v opačnom prípade budú z trasy stiahnutí a diskvalifikovaní. Časové limity budú zverejnené neskôr v propozíciách k jednotlivým pretekom.
 
 
7. SPRÁVANIE PRETEKÁRA

7.1 Nešportové správanie
Správanie sa všetkých pretekárov v športovom duchu sa očakáva u každého zúčastneného po celý čas športovej akcie. Nešportové správanie je dôvodom pre diskvalifikáciu, vylúčenie zo súťaže, vyhostenie na rok, alebo doživotné vylúčenie zo všetkých pretekov v závislosti od závažnosti previnenia a na základe rozhodnutia organizátorov.

7.2 Hádanie sa.
Pretekári sa nesmú hádať s rozhodcom, traťovým maršálom, dobrovoľníkom na prekážke atď. Hádanie sa bude považované za nešportové správanie. Pokyny rozhodcov musia plniť bezodkladne v opačnom prípade budú diskvalifikonaí. Pokiaľ majú pocit, že boli nespravodlivo hodnotení, majú právo podať po dobehnutí do cieľa protest.

7.3 Pomalí bežci
Pomalí pretekári musia umožniť rýchlejším atlétom predbiehať. Zámerné bránenie rýchlejším bežcom v predbiehaní na akomkoľvek úseku trate bude klasifikované ako „Nešportové správanie“.

7.4 Znečisťovanie
Každý, kto odhodí odpadky po trase mimo občerstvovacích staníc bude diskvalifikovaný. Okrem občerstvovacích stanic odpadky môžu byť ponechané aj na prekážkach v smetnych nádobach alebo košoch.

7.5 Zdravie a bezpečnosť
Pretekár pokiaľ je svedkom nehody a zranenia, ktoré si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, nemôže pokračovať ďalej bez toho, kým sa nedostaví k takému prípadu niekto z organizátorov. Neposkytnutie pomoci pretekárovi v núdzi, ktorý potrebuje takúto neodkladnú zdravotnícku pomoc bude považované ako „Nešportové správanie.“ Od každého pretekára sa očakáva, že bude používať svoj najlepší úsudok v ohľade na závažnosť zranenia a rozhodne sa zostať na pomoc osobe, alebo ľuďom v ťažkostiach a núdzi, alebo zabehne na najbližšiu prekážku po pomoc. Pretekár musí chápať, že svojím rozhodnutím v prospech iného zraneného riskuje ohrozenie svojho časového výsledku. Pretekár musí zobrať na vedomie, že v takom prípade je možná, ale nie je zaručená dodatočná časová kompenzácia straty, ktorú poskytnutim pomoci nadobudol.

7.6 Vykonanie trestu v Burpee Zone
Vyžaduje sa, aby pretekári vykonávali trestné cviky v priestore na to určenom a vymedzenom páskami a ceduľkami – Burpee Zone. Organizátori budú kontrolovať video materály ziskané z tejto zóny za účelom správnosti a kompletnosti prevádzaných trestných cvikov. Burpee zóny slúžia okrem toho aj na to, aby bol zaistený plynulý a bezpečný prechod po trase. Vykonávanie trestných cvikov mimo určeného priestoru má za následok blokovanie trasy čo spôsobuje zamedzenie voľného pohybu ostatným pretekárom a divákom. Takéto chovanie pretekára spadá pod nešportové správanie, čoho následkom bude diskvalifikácia.

7.7 Správanie sa podpory/doprovodu pretekárov
Konanie akéhokoľvek zástupcu so zjavným oprávnením v mene účastníka predstavuje dôvod na penalizáciu takéhoto účastníka, ak takéto konanie porušuje niektoré z týchto pravidiel. Na trati mimo špeciálnych zón určených pre divákov nie je povolený prístup žiadneho diváka. Medzi divákov patria aj pretekári, ktorí už pretek absolvovali. Podpora športovcov v podobe doprovodu (doprovod je definovaný ako osoba bežiaca pred alebo vedľa iného pretekára) je prísne zakázaná.

7.8 Neregistrovaní účastníci
Každá osoba, ktorá sa zúčastní na akejkoľvek časti preteku bez toho, aby sa riadne zaregistrovala a zaplatila požadovaný registračný poplatok bude pozastavená alebo vylúčená od akéjkoľvek Spartan udalosti na obdobie až jedného roka.
Každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom pomáha inému športovcovi porušiť časť č. 4 tým, že poskytne pretekárovi štartovné číslo (BIB) bude po určitú dobu pozastavená alebo vylúčená z akéhokoľvek Spartan podujatia na obdobie do jedného roka. Akékoľvek druhé porušenie tejto časti môže viesť k pozastaveniu alebo doživotnému zákazu na pretekoch Spartan.

7.9 Pokus
Všetky prekážky sa musia pretekári pokúsiť vykonať. Pokus je minimálne definovaný na dotyk prekážky. V iných prípadoch to môže zahŕňať vstup do vody alebo vstup na iný ťažký terén, ktorým sa dostane na samotnú prekážku. Takýto terén nemožno obísť cez trestné burpees, pokiaľ to nebolo oznámené organizátormi alebo dobrovoľníkmi ako za prijateľné, a to pred pretekom alebo počas preteku. Všetci súťažiaci majú jeden pokus na dokončenie každej prekážky, ak povaha prekážky nepovoľuje inak. Čo definuje „pokus“ je načrtnuté v pravidlách špecifických pre preteky. Zvyčajne sa za začiatok vykonania prekážky považuje, ak obe nohy opustia zem. Vtedy sa prekážka musí dokončiť alebo v prípade nesprávneho prekonania prekážky je povinnosť pretekára vykonať trestné burpees. V prípade zlyhania prekážky spôsobenej významným fyzickým zásahom iným športovcom, môže postihnutý pretekár obnoviť prekážku bez dodatočnej penalty, po odsúhlasení dobrovoľníka, ktorý dohliada na prekážke.

7.10 Zazvonenie na zvonček
Súťažiaci sa môžu dotknúť zvončeka umiestneného na všetkých prekážkach iba pomocou svojich rúk, dlaní
alebo akejkoľvek inej časti tela nad hrudníkom. Použitie chodidla, nohy alebo kolena (kopnutie do zvončeka) nie je povolené. Porušenie tohto pravidla bude považované za nesplnenie prekážky. Súťažiaci nebude môcť opakovať prekážku a musí vykonať 30 burpees alebo povinné sankcie za túto prekážku.

 
 
8. VÝSLEDKY A HODNOTENIE:

8.1 Spartan preteky budú v sezóne 2019 vyhodnocované v týchto troch kategóriach: Elite, Age Group a Open. V Elite a Age Group kategóriach sa oceňujú muži a ženy. V Open kategórí sa oceňujú muži, ženy a tímy. V Age Group sa oceňujú iba individuálni pretekári v týchto 10 vekových skupinách: 15-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 a 60+ a viac. V každej vekovej skupine budú ocenení top 3 muži a top 3 ženy. Celkom bude udelených 60 cien v Age Group kategórii, 6 cien v Elitnej kategórii a 18 cien v Open kategórii.

8.2 Detské preteky SPARTAN KIDS budú vyhodnocované iba v najstaršej kategórii (11- 14 rokov). Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá dostanú diplomy a víťazné medaile.

8.3 V sezóne 2019 je stanovená CEU Regionálna Séria. Do tejto série je zaradených 5 pretekov organizovaných v CEU. Posledný pretek série (Beast vo Valčianskej Doline) je povinný. Z piatych pretekov zaradených do série sa budú body pretekárom sčítavať iba zo štyroch najlepších výsledkov. Oceňovaných z CEU Serie bude iba prvých 10 mužov a prvých 10 žien z Elity.

Zoznam pretekov zaradených do CEU Regional Série:

• Nagykanizsa Spartan SUPER 30.3.2019 (HU)
• Kutná Hora Spartan SPRINT 13.4.2019 (CZ)
• Zakopane Spartan SPRINT 18.5.2019 (PL)
• Poiana Brasov Spartan SUPER 3.8.2019 (RO)
• Valčianska Dolina Spartan BEAST 7.9.2019 (SK)

8.4 Pretekári, ktorí dostanú ako cenu voľný lístok môžu použiť lístky – vstup zdarma na následujúce preteky rovnakej disciplíny, alebo o disciplínu vyššie. Tieto voľné lístky sú neprenosné, nepredajné a nemôžu ich použiť iné osoby, alebo náhradníci. Voľné lístky platia jeden rok od dňa pretekov, na ktorých boli získané vrámci regiónu CEU.

8.5 Vyhlasovacích ceremoniálov kategórie Elite, Age Group a Open sa musia víťazi zúčastniť osobne, nemôžu delegovať zástupcu. Víťazom, ktorí sa nezúčastnia vyhlasovacích ceremoniálov všetky ceny prepadnú. Nie je možné zasielať ceny poštou.

– Pred vyhlasovacím ceremoniálom sa musia víťazi podrobiť kontrole osobných údajov s dokladom totožnosti. Pretekári u ktorých sa nebude môcť vykonať kontrola totožnosti podľa dokladov, nebudú pripustení na slávnostný ceremoniál.
– Nezabudnite si preto priniesť doklad totožnosti.
– Pretekári musia vyplniť všetky požadované finančné dokumenty ohľadne peňažných cien.
– Pretekári súhlasia s Antidopingovou kontrolou.
– Na vyhlasovacích ceremoniáloch musia mať všetci ocenení na sebe oblečené finišerské trička Spartan v opačnom prípade nemajú nárok na žiadnu cenu.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky môže mať za následok diskvalifikáciu z daného preteku a tým prepadnutie výhry

8.6 Pretekár je zodpovedný za správne upevnenie a nosenie časomierového čipu cez všetky kontrolné body na trase a v cieli.

8.7 Pokiaľ pretekár stratí svoj časomierový čip musí ihneď v cieli informovať o tom časomierovú spoločnosť. Takýto pretekár nebude mať oficiálny čas potvrdený až kým ho schváli/neschváli Riaditeľ preteku.

8.8 Každá strata čipu, alebo chýbajúci záznam z kontrolného bodu (Check Point) môžu viesť k diskvalifikácii.

8.9 Traťoví Maršáli môžu byť nápomocní pri potvrdení trasy pretekára, ktorý stratil čip alebo mu čip nezaznamenal čas na kontrolnom bode.

8.10 Spartan Race si vyhradzuje právo preveriť všetky videá a fotografie z pretekov a na základe ich zistení zmeniť výsledky, alebo dodatočne diskvalifikovať pretekárov. Penalizácia 30 sekúnd je za každý neuplný, nedokončený, nesprávny prevedený trestnyý cvik. Pokiaľ pretekár urobí menej ako 20 angličákov bude diskvalifikovaný.

 
 
9. KVALIFIKÁCIA

9.1 Kvalifikácia na majstrovstvá Európy 2019.

Majstrovstvá Európy 2019 sa budú konať 29. júna 2019 v Dolomitoch, Alleghe-Civetta. Všetky udalosti medzi 30. septembrom 2018 a nedeľou pred majstrovstvami Európy budú schopné ponúknuť možnosť kvalifikácie na Majstrovstvá Európy.

Kto bude kvalifikovaný?
• TOP 10 mužov / žien, z každej Elitnej vlny (s platným roll down systémom) na bežných pretekoch v Európe.
• TOP 10 mužov / žien, z každej vekovej skupiny zo všetkých Age group vĺn na bežných pretekoch v Európe (nie je žiaden rolldown systém pre Age Group a tak môžu byť pretekári kvalifikovaní viackrát z rôznych pretekov).

Ostatné detaily a podrobnosti o celej procedúre registrácie na MS budú zverejnené na oficiálnej stránke organizátora.

9.2 Kvalifikácia na Majstrovstvá Sveta v roku 2019.
Majstrovstvá Sveta 2019 sa budú konať v USA, Lake Tahoe, v nedeľu 29. septembra 2019.

9.2.1 Kvalifikačné miesta:
• TOP 10 mužov a TOP 10 žien z Elitnej kategórie z finálových výsedkov CEU Regionálnej Série (poradie sa posúva).
• TOP 3 muži a TOP 3 ženy z Age Group kategórie z finálových výsedkov CEU Regionálnej Série (poradie sa neposúva)
• TOP 20 mužov a TOP 20 žien z kategórie Elite a Age Group z Majstrovstiev Európy (poradie sa posúva).

Elitné miesta sú obmedzené s celkovou kapacitou 600 štartujúcich (300 mužov / 300 žien). V prípade Age Group je k dispozícií 2000 miest pre všetky vekové kategŕie bodov (200 pre každú vekovú skupinu, 100 mužov / 100 žien).
Age Group kategória je rozdelená do týchto podskupín:
15-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 a 60+

9.2.2 Miesta na pozvanie:

a) Všetci Elitní športovci (muži alebo ženy), ktorí sa v minulosti umiestnili na prvom mieste na Spartan Majstrovstvách sveta, získajú automaticky kvalifikáciu na všetky nasledujúce Majstrovstvá sveta.

b) Každý Elitný pretekár (muž alebo žena), ktorý sa umiestnil v Top 10 na Majstrovstvách sveta v roku 2018, získava automatické miesto na majstrovstvách sveta v roku 2019.

c) Všetci Elitní pretekári, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na Majstrovstvách Spartana alebo na národných / regionálnych sériách (napr. Európska, Severoamerická, US Národná Séria, Majstrovstvá Sveta v Ultra) od roku 2016 získavajú automatické miesto na Majstrovstvách sveta v roku 2019.

d) Každý pretekár v kategórií Age Group, ktorý sa umiestnil na prvom mieste vo svojej kategórií na Majstrovstvách sveta v roku 2018, získava automatické miesto na majstrovstvách sveta v roku 2019.

e) Spartan HQ si vyhradzuje právo pozvať akýchkoľvek iných športovcov, ktorí majú výsledky na účasť na akékoľvek majstrovstvách.

Kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2019 powered by Rakuten prebiehajú teraz procesom posúvania v danom týždni:
Posúvanie (roll-down) systém v danom týždni po vyhodnotení preteku:
• Ihneď po vyhlásení Age Group kategórie na každej Národnej sérií a šampionátoch.
• Prebieha až do nasledujúcej nedele.
• Napríklad: Šampionát Severnej Ameriky začína s posúvaním 25. augusta 2019, Európsky šampionát začína s posúvaním 30. júna 2019.

Možnosť okamžitej registrácie:
• Táto možnosť je daná športovcom, ktorí sú prítomní na podujatí s posuvným systémom.

Kvalifikačná pozvánka emailom:
• E-mailové pozvánky budú poslané na všetky ostávajúce miesta v danom procese posúvania.
• E-mailová pozvánka bude zaslaná spolu s unikátnym kódom.
• E-mailová pozvánka bude zaslaná zostávajúcim kvalifikovaným pretekárom.

9.3 Kvalifikácia na Trifecta World Champioship 2019.
Majstrovstvá sveta Trifecta 2019 sa uskutočnia v Sparte v Grécku 1. novembra 2019.

Aby ste sa mohli kvalifikovať na TWC, musíte dokončiť trifectu v roku 2018 alebo 2019 – pred dátumom pretekov TWC. Nemusíte dokončiť trifectu pred tým, než sa zaregistrujete, ale v Sparte môžete pretekať, len ak ste dokončili Trifectu pred samotnou udalosťou.

Registrácie na TWC 2019 boli otvorené 1. januára 2019. Ak ste dokončili svoju Trifectu v roku 2018, dostali ste pred týmto dátumom e-mail, aby ste sa mohli zaregistrovať už 1. januára 2019.

Ak ste do tohto dátumu nedostali e-mail, napíšte nám e-mail na info@spartanrace.gr s vaším menom, priezviskom, dátumom narodenia a s pretekmi kde ste dokončili Trifectu v roku 2018. Po overení, že ste dokončili Trifectu, obdržíte heslo na prístup k registrácii.

Od 15. januára 2019 sa registrácia otvorí pre tých pretekárov, ktorí ešte neamjú dokončenú Trifectu, ale plánujú ju získať v roku 2019. Ak nedokončíte Trifectu pred 31. októbrom 2019, automaticky budete odstránený z registrácie a nebudete oprávnený pretekať. Pri tejto príležitosti nie je možné vrátenie peňazí, preto sa neregistrujte, ak si nie ste istí, že dokončíte svoju Trifectu do 31. októbra. Neexistujú žiadne výnimky.

Na túto udalosť je k dispozícii len 2 000 miest. Registrácia bude sprístupnená najskôr pre tých, ktorí dokončili Trifectu v roku 2018. Po naplnení kapacity sa registrácia uzavrie.

9.4 Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta Ultra 2019.

Kvalifikačný systém na Majstrovstvá sveta Ultra 2019 je nasledovný:
9.4.1 Všetci registrovaní pretekári na Majstrovstvá sveta Ultra z roku 2018 získavajú vstup automaticky.

9.4.2 Všetci pretekári z kategórie Elite, Age Group a Open z roku 2018, ktorí boli kvalifikovaní, ale v roku 2018 sa MS Ultra nezúčastnili, dostávajú „druhú šancu“ prostredníctvom e-mailu v januári 2019.

9.4.3 Pravidlá pre kvalifikáciu na rok 2019 zostávajú rovnaké pre všetkých Ultra pretekárov. Časový limit pre Elite je 10 hodín, pre Age Group je 13 hodín a pre Open je to 16 hodín, s medzičasom 8 hodín v polovci trati.

9.4.4 Pokiaľ chcete mať nárok na vstup na Ultra Majstrovstvá sveta 2019, tak musia všetci, mužskí aj ženskí pretekári dokončiť jeden Ultra v nasledujúcich časových limitoch bez ohľadu na lokalitu, dĺžku, typ terénu alebo iných podmienok v danom prostredí:
○ Elite – prvé miesto + 15%
○ Age Group (všetky kategórie) – prvé miesto + 20%
○ Open – dokončiť preteky do 16 hodín

9.5 Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta KIDS 2019

Kvalifikačný systém na KIDS Majstrovstvá sveta v roku 2019 je zjednodušený. Každé dieťa, ktoré v roku 2019 absolvuje preteky v kategórií 11-14 rokov, sa automaticky kvalifikuje na Majstrovstvá sveta.
 
 

10. TÍMY

Spartan má 2 druhy tímov:

10.1 Tímy, ktoré obdržia skupinovú zľavu

V registračnom systéme môžete získať skupinovú zľavu na registračný poplatok. Táto zľava závisí od počtu členov vo vašom tíme.

4-14 členov – zľava 10%,
15 + členov – zľava 15%

Takéto tímy môžu byť vytvorené na všetkých pretekoch počas celej sezóny CEU. Tímy môžu pretekať len v kategórií Open, kde sa aj vyhodnocujú.

Teamové výsledky:

1. Každý team skladajúci sa zo 4 alebo viac členov bude automaticky zaradený do hodnotenia družstiev. Aby mohol byť team vyhodnotený, musia minimálne 4 členovia družstva dokončiť preteky.

2. Časy všetkých členov družstva sa zaznamenávajú a vyhodnocujú.

3. Avšak iba čas jedného a to posledného tj. štvrtého nejlepšieho člena družstva sa počíta do celkového hodnotenia družstiev. Takže všetky družstvá Elite aj Open kategórie sa budú vyhodnocovať podľa času ich štvrtého člena, ktorý dobehne do cieľa.

4. Družstva môžu byť rozdelené v rôznych vlnách a nemusia bežať spolu.

5. Družstva môžu byť zmiešané – muži a ženy.

6. Pretekár zaregistrovaný ako individuál nemôže byť hodnotený a ocenený ako člen družstva a naopak.

10. 2 Tímy, ktoré sa kvalifikujú na Majstrovstvá Sveta

Takéto tímy sú vytvorené len na špeciálnych pretekoch. Tímy bežia v špeciálnej vlne, vytvorenej len na tento účel.
a. Traja športovci na jeden tím.

b. Tímy musia byť rovnakého pohlavia – všetci muži alebo všetci ženy.

c. Všetci traja členovia tímu musia byť občanmi (držitelia pasov) tej istej krajiny a musia súťažiť spoločne na tej istej udalosti (žiadne oddelené kvalifikácie).

d. Pretekári musia byť schopní poskytnúť dôkaz o občianstve na základe žiadosti sparťanských úradníkov alebo zamestnancov.

e. Pre tímy platí jednoduché pravidlo pri vytváraní názvu tímu. Každé meno tímu musí vždy zahŕňať štátne občianstvo svojich členov ako prvé slovo z názvu tímu. Napríklad Polish fighters, Hungarian Spartan Team, Czech Warriors, Slovak OCR Team.

f. Pretekári nemusia žiť v štáte svojho občianstva, aby mohli zastupovať svoju krajinu. Cudzinci a turisti môžu súťažiť v zahraničí, ale aby bola kvalifikácia platná musí to byť v regióne svojej krajiny.

g. Ak prekážka vyžaduje viaceré opakovania, každý člen tímu musí dokončiť aspoň jedno opakovanie. Ďalšie opakovania môžu byť dokončené ľubovoľnou kombináciou členov tímu.

h. Všetky prekážky musia skúsiť všetci členovia tímu.

i. Ak je to povolené, môžu si súťažiaci navzájom pomáhať, ale to len v rámci svojho tímu. Žiadna pomoc z cudzieho tímu nie je povolená.

j. Pomoc tímu nie je prístupná na hocijakej prekážke, ale len na takej kde je to výslovne povolené. V súčasnosti existuje 5 prekážok, ktoré umožňujú pomoc (Hercules Hoist, Sandbag Carry, Atlas Carry, Bucket Carry, a všetky typy steny). Za pomoc sa počíta, pokiaľ sa úmyselne manipuluje s akýmikoľvek visiacimi prvkami alebo úchopmi prekážok, ako sú zvončeky, časti multirigu, alebo twisteru.

k. Členovia tímov môžu dokončiť prekážky rovnakým spôsobom ako individuálny pretekári. To znamená, že pretekár si môže zvoliť v akom pruhu, chce zdolať prekážku, pokiaľ nie je určený špeciálny tímový pruh. Nie je potrebné, aby všetci členovia tímu používali rovnaké pruhy.
– Členovia tímu môžu kedykoľvek začať prekážku, nie je potrebné aby sa čakali navzájom.

Tím môže mať len kvalifikovaných členov na Tímových Majstrovstvách Sveta. V prípade, že člen družstva nie je schopný reprezentovať svoj tím kvôli chorobe alebo zraneniu, môže tím požiadať o núdzovu náhradu kontaktovaním cs@spartan.com a zaistiť, aby bola osoba registrovaná. V prípade, že ďalší člen tímu nie je schopný štartovať na MS, celý tím už bude diskvalifikovaný a na jeho miesto príde ďalší kvalifikovaný tím v poradí.

Časy a výsledky

(a) Konečný čas každého družstva je založený na priemere všetkých 3 členov.
(i) Napr. súťažiaci A, B a C pretekajú spoločne ako tím.
(ii) Súťažiaci A skončí v 1:10:15, B v 1:10:25 a C v 1:10:55.
(iii) Oficiálny konečný čas tímu je 1:10:31.

(b) Všetci 3 členovia tímu musia skončiť do 1 minúty od seba, inak bude tím diskvalifikovaný.

(c) Pokiaľ jeden alebo viacerí členovia nedokončia, budú všetci 3 členovia diskvalifikovaní.

(d) Ak niektorý člen tímu stratí svoj čip, poskytne sa mu neoficiálny ručne vypočítaný výsledok. Avšak celý tím tak stráca možnosť umiestnenia na stupni víťazov.

(e) Všetci traja členovia tímu musia vyskúšať každú prekážku. Vynechanie prekážok alebo dokončenie burpees bez pokusu na prekážke nie je povolené, a bude končiť diskvalifikáciou.

(f) Každý člen družstva, ktorý neprekoná prekážku, musí dokončiť trestných 30 burpees.

(i) 90 burpees je maximálna penalizácia, ktorú tím môže dostať na prekážke.
(ii) Ktorýkoľvek člen tímu, môže vykonať trest a to ihneď, ako danú prekážku nezdolá. Burpees musí robiť vo vyhradenej burpee zone.
(iii) Burpees sa nemôžu zdieľať medzi členmi tímu, každý je individuálne zodpovedný za dokončenie svojich 30 burpees.

(g) Všetky Burpees by sa mali vykonávať v označenej burpee zóne, v priamom zábere kamery alebo podľa pokynov rozhodcu.
(i) Ak tímy súťažia na trati spolu s pretekármi Open kategórie, a pokiaľ je to možné, musí byť oddelená burpee zóna pre tímy.

(h) Špecifické úseky trate, ktoré sú technické, vzdialené alebo podliehajú jedinečným podmienkam prostredia, môžu zahŕňať časové limity podľa uváženia riaditeľa pretekov a tímu QM.

Špecifické pokyny pre tímy, ako prekonať prekážky si prečítajte v špeciálnom prekážkovom manuály pre tímy.

 
 
11. CENY PRE VÍŤAZOV.

Ceny pre víťazov sú stanovené pre sezónu 2019 takto: Kliknite TU.

CENY PRE TOP 10 ELITE PRETEKÁROV Z CEU REGIONÁLNEJ SÉRIE

1. miesto 700€, trofej
2. miesto 600€, trofej
3. miesto 500€, trofej
4. miesto 400€, 1 trifecta lístok 2020
5. miesto 350€, 1 lístok Beast 2020
6. miesto 300€, 1 lístok Beast 2020
7. miesto 250€, 1 lístok Super 2020
8. miesto 200€, 1 lístok Super 2020
9. miesto 150€, 1 lístok Sprint 2020
10. miesto 100€, 1 lístok Sprint 2020

CENY pre 3 najlepších z Age Group individuálov muži/ženy z CEU Regionálnej série:

1. miesto vo svojej vekovej skupine: 200 €, trofej a voľný lístok na Beast 2020
2. miesto vo svojej vekovej skupine: 150 €, voľný lístok na Super 2020
3. miesto vo svojej vekovej skupine: 100 €, voľný lístok na Sprint 2020

Celkom bude ohodnotených 60 pretekárov z kategórie Age Group.

 

Ostatné ocenenia:

TEAM CHALLENGE pre Majstrovstvá Sveta Družstiev (na niektorých špecifických pretekoch):

1. miesto 300 € pre tím, trofej a voľný lístok na Beast pre každého člena
2. miesto 210 € pre tím, voľný lístok na Super pre každého člena
3. miesto 120 € pre tím, voľný lístok na Sprint pre každého člena

Pre všetky voľné vstupenky platia obmedzenia špecifikované v bode 8.4 týchto pravidiel. Finančné ceny sú brutto.

Okrem vyššie zmienených cien budú ešte ocenení:

Cena FairPlay
Táto cena nemusí byť udeľovaná na každom preteku. Udeľuje sa príležitostne za obzvlášť čestný, humánny a športový čin.

 
 
12. PROTESTY

12.1 Predtým, ako sa výsledky vyhlásia za konečné, bude uskutočnený oficiálny proces prieskumu videí. Preto konečné výsledky pretekov nemusia byť okamžite zverejnené priamo na mieste z dôvodu preskúmania videa.

12.2 Sankcie zistené počas tejto kontroly sa zobrazia v reálnom čase na monitore vo vnútri Výsledkového stanu v priebehu oficiálneho procesu preskúmania videa po skončení pretekov. Športovci sú výhradne zodpovední za kontrolu týchto monitorov zariadených pre prípadné protesty až do slávnostného odovzdania cien v prípade, že by chceli protestovať proti akýmkoľvek sankciám.

12.3 Organizátor pretekov si vyhradzuje právo pokračovať v penalizáciach aj po pretekoch, pre tých, ktorí nie sú prítomní alebo nie sú k dispozícií behom akcie.

12.4 Je na pretekárovi, aby si overil, či mu bola v priebehu pretekov udelená penalizácia a prípadne proti nej protestovať počas povolenej protestnej doby.

12.5 Akékoľvek protesty pretekárov ohľadne predbežných výsledkov, diskvalifikovania, penalizácie, porušenia pravidiel, trasy alebo sťažnosti na chovanie a konanie iných pretekárov je možné podať najneskôr 1 hodinu pred vyhlasovacím ceremoniálom, alebo ak nie je v propozíciach na dané preteky stanovené inak.

12.6 Protesty sa podávajú ústne priamo Riaditeľovi pretekov.

12.7 Za podanie protestu sa platí poplatok 30 euro.

12.8 Pri oprávnenej námietke bude poplatok vrátený.

12.9 Spartan si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutia po pretekoch v prípadoch nešportového správania a / alebo úmyselného alebo škodlivého porušenie pravidiel vrátane, ale nie výlučne, zlyhania akéhokoľvek antidopingu a lieku.

Kontrolný protokol spravovaný spoločnosťou Spartan Race alebo treťou stranou určenou spoločnosťou Spartan Race.
 
 
13. SANKCIE ANTIDOPINGU

Distribúcia výhry musí byť v súlade s týmito normami:

(a) Každý pretekár spoločnosti Spartan Race súhlasí s vykonaním antidopingovej kontroly, ktorá môže byť uskutočnená na akýchkoľvek pretekoch Spartan, a že prehodnotil a akceptuje zoznam zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Tento zoznam môže byť nájdený tu: tu: https: //www.wada-ama.org/en/content/what-is-hibited

(b) Každému pretekárovi Spartan Race, u ktorého sa preukáže pozitívny test WADA, budú udelené nasledovné sankcie:
(i) Prvý priestupok: dvojročný zákaz zo všetkých pretekov Spartan globálne.
(ii) Druhý trestný čin: celoživotný zákaz zo všetkých pretekov Spartan globálne.

NEPRIAZNIVÉ POČASIE A INÉ OKOLNOSTI

V prípade veľmi nepriaznivého počasia, alebo iných prírodných katastróf, či z iných organizačných alebo technických dôvodov si organizátori pretekov Spartan Race vyhradzujú právo zmeniť, upraviť časť, alebo celý úsek trate, ako aj niektoré prekážky, alebo pozastaviť či zrušiť celé preteky v mene zachovania zdravia a bezpečnosti pretekárov, organizátorov a divákov. Pokiaľ budú pretekári žiadaní prerušiť, alebo ukončiť činnosť z hore uvedených dôvodov, musia tak učiniť okamžite.

Akékoľvek slovné alebo písomné pokyny vydané pred pretekami emailom , na briefiengu RD v deň pretekov alebo počas pretekov dobrovoľníkmi, traťovými maršálmi a rozhodcami na prekážkach majú prednosť pred týmito všeobecnými pravidlami.

Tieto pravidá nie sú konečné a budú priebežne menené, upravované a doplňované Riaditeľom Pretekov podľa toho, ako si to situácia bude vyžadovať. Propozície pretekov majú prednosť pred týmito pravidlami.